Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Програма для кривдників на 2024 рік

Дата: 01.04.2024 15:37
Кількість переглядів: 227

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням селищної ради

від___________№____

 

 

Програма для кривдників на 2024 рік

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1

Назва Програми

 

Програма для кривдників на 2024 рік

2

Ініціатор розроблення Програми

 

Цуманська селищна рада

3

Розробник Програми

Комунальна установа “Центр надання соціальних послуг” Цуманської селищної ради

4

Співрозробник Програми

Психолог Цуманського ліцею

5

Відповідальний виконавець Програми

Комунальна установа “Центр надання соціальних послуг” Цуманської селищної ради

6

Термін реалізації Програми

 

2024 рік

7

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхітних для реалізації Програми, всього:

10400 грн.

8

У тому числі:

- коштів бюджету Цуманської селищної ради;

- інші джерела

 

10400 грн.

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням селищної ради

від___________№___

 

Фінансове обгрунтування Програми для кривдників на 2024 рік

 

№ з/п

Зміст заходу

Кількість годин для проведення корекційних занять

Орієнтовані обсяги фінансування, грн

 

 

Індивідуальна робота

1

Діагностика психоемоційногостану кривдника

 

6 год

1200

2

Індивідуальні корекційні заняття з кривдником

 

19 год

3800

3

Групові корекційні заняття з кривдниками

 

27 год

5400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням селищної ради

від___________№____

 

Програма для кривдників на 2024 рік

 

  

І. Загальні положення

 1. Програмою передбачено комплекс заходів за результатами оцінки ризиків, спрямованих на зміну насильницької поведінки кривдника, формування у нього нової, неагресивної моделі поведінки у приватних стосунках, відповідального ставлення до власних вчинків та їхніх наслідків, до виконання батьківських обов’язків, на викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків.
 2. У програмі терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”, “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, інших нормативно-правових актах.
 3. Мета програми - зміна насильницької поведінки кривдника, формування соціально прийнятих норм і гуманістичних цінностей, корекція агресивних проявів поведінки.
 4. Завдання програми є:

- сприяння зміні насильницької поведінки кривдника;

- сприяння засвоєнню кривдником моделі сімейного життя на засадах гендерної рівності, взаєморозуміння, взаємоповаги і дотримання прав усіх членів родини, формування у кривдника конструктивної моделі поведінки у приватних стосунках;

- сприяння оволодінню кривдником знаннями про основні норми законодавства в сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі, а також про види відповідальності за його вчинення;

- формування у кривдника відповідального ставлення до власної поведінки та її наслідків для себе та оточуючих;

- сприяння розвитку у кривдника емоційного інтелекту та самосвідомості;

- розвиток навичок кривдника до конструктивного безконфліктного спілкування, ефективної та ненасильницької комунікації;

- розвиток здатності кривдника виявляти, аналізувати та усвідомлювати свої негативні думки, когнітивні фільтри, помилки, емоції, керувати ними, розуміти їх наслідки.

 1. Організацію та виконання Програми, її проходження кривдниками забезпечують органи місцевого самоврядування відповідно до вимог статті 28 Закону України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”.

Суб’єкти,  відповідальні за виконання Програми, залучають до її виконання підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, громадські об’єднання фізичних осіб - підприємців, а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги (за їх згодою), відповідно до законодавства.

 1. Програму реалізують фахівці, які мають фахову вищу освіту (в тому числі психолог, психотерапевт, психіатр) та пройшли відповідне спеціалізоване навчання з проведення програм для кривдників, представляють субєктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі або залучені та проводять програму для кривдників на замовлення субєктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі, в порядку, передбаченому чинним законодавством.
 2. Для проведення відповідного спеціалізованого навчання або для висвітлення окремих тем, проведення додаткових занять в якості тренерів залучаються експерти, фахівці, які не проходили спеціалізованої підготовки, але мають відповідну освіту, зокрема представники структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, служб у справах дітей, уповноважених підрозділів органів Національної поліції України, надавачів соціальних послуг, закладів освіти, охорони здоров’я (лікар-нарколог, лікар-психолог, лікар-психотерапевт, лікар-сексопатолог, лікар відповідного профілю, тощо), а також соціальні педагоги, фахівці в галузі права.
 3. Кривдника може бути направлено на проходження цієї Програми на строк від трьох місяців до одного року у випадках, передбачених законодавством за рішенням суду.

Також кривдник може брати участь у цій Програмі за власною ініціативою на добровільній основі.

 1. Заходи з організації та забезпечення проходження Програми кривдниками проводяться на підставі інформації, отриманої відповідно до законодавства від суду, уповноваженого підрозділу Національної поліції України.
 2. У разі неприбуття кривдника для проходження програми або ухилення від її проходження без поважних причин суб’єкти, відповідальні за її виконання, повідомляють про це письмово протягом трьох робочих днів уповноважений орган Національної поліції для вжиття відповідних заходів.
 1. Фахівці, які реалізують цю програму, повинні керуватися такими принципами:

- конфіденційності та захисту персональних даних відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”, що полягає в гарантуванні збереження особистої інформації та нерозголошення конфіденційної інформації без згоди особи;

- дотримання прав і свобод людини в процесі роботи з кривдником;

- недопущення дискримінації, що полягає в тому, що кривдник має право на отримання послуг незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження тощо;

- компетентності та професіоналізму, що полягає в застосуванні спеціальних знань з питань запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою статі;

- конфіденційності - інформація, отримана в процесі проведення роботи, відомості про особисте та сімейне життя громадян, не підлягають свідомому або випадковому розголошенню.

II. Проходження програми

1. Проходження цієї Програми розпочинається діагностуванням кривдника.

2. В основу цієї програми покладено загальні принципи психологічної корекції та соціальної реабілітації, що полягають у поєднанні діагностичного, мотиваційного та корекційного блоків:

1) діагностичний блок передбачає проведення первинної діагностики причин насильницьких проявів, агресивної поведінки та підсумкової діагностики результативності проходження Програми;

2) мотиваційний блок спрямовано на визначення та підвищеня рівня мотивації для участі у груповій формі роботи в межах цієї програми, формування або підвищення мотивації для зміни насильницької, агресивної поведінки;

3) корекційний блок передбачає індивідуальну та групову форми роботи.

3. Програма передбачає застосування інтерактивних форм і методів роботи з метою засвоєння інформації та відпрацювання необхідних навичок, використання на практиці отриманих знань та вмінь.

4. Теми програми (як індивідуальні, так і групових занять) висвітлюють питання, спрямовані на розвиток особистості, мотивацію до активної участі в процесі планування подальшого життя, оволодіння навичками безконфліктного спілкування, ефективної комунікації тощо.

 

IІІ. Тематичний план програми

 

 1. Розподіл часу за модулями і темами здійснюється відповідно до додатку 1 цієї програми.
 2. Схема роботи із кривдником відповідно до додатка 2 цієї програми визначається за результатами діагностики з урахуванням індивідуальних потреб, у тому числі віку, стану здоровя, статі кривдника.
 3. Після завершення занять діагностичного та мотиваційного блоків розпочинається індивідуальна та/або групова робота.
 4. Після завершення індивідуальної та/або групової роботи проводиться вторинна діагностика за результатами проходження програми.
 5. Очікувані результати проходження цієї програми:
 1. Знання:

поняття “насильство”, “домашнє насильство” та “насильство за ознакою статі”;

наслідків домашнього насильства;

відповідальності за вчинення домашнього насильства;

ознак насильства, агресії, жорстокого поводження;

чинників формування аргесивної поведінки:

причин виникнення та шляхів запобігання конфліктам;

методів аналізу конфліктних ситуацій;

способів розяснення конфліктів та визначення власної ролі в їх розвязанні:

впливу гендерних стереопитів щодо соціальних ролей жінки і чоловіка на міжособистісні стосунки.

 1. Навички:

 

визначити незадоволені власні потреби;

задовільняти власні потреби в асертивний спосіб;

усвідомлювати власні почуття інших людей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення селишної ради

від _________№_____

 

 

 

РОЗПОДІЛ ЧАСУ
за модулями і темами

Назва блоку, теми

Кількість годин

індивідуальна робота

групова
робота

1

2

3

4

Блок 1

Зміст і методи діагностики психоемоційного стану кривдника

6 год

 

Частина 1

Діагностичні методики, що застосовуються до початку корекційної роботи. Проведення психодіагностики. Карта первинного психологічного обстеження кривдника

2 год

 

Частина 2

Діагностичні методики, що застосовуються в процесі індивідуальної корекційної роботи

2 год

 

Частина 3

Проективні методики, рекомендовані для роботи з кривдниками

2 год

 

Блок 2

Технологія проведення мотиваційної бесіди/інтервювання з кривдником

2 год

 

Перший етап мотиваційної бесіди / інтерв’ювання

1 год

 

Другий етап мотиваційної бесіди / інтерв’ювання

1 год

 

Блок 3

Зміст індивідуальної корекційної роботи з кривдником

19 год

 

Тема 1

Прояви агресивності та особиста відповідальність за власні слова й вчинки. Психоедукація щодо психологічних засад корекційної роботи. Дослідження індивідуальних чинників (історія дитинства, індивідуальний досвід, сформовані деструктивні переконання тощо) патернів насильницької поведінки (одне заняття)

1 год

 

Тема 2

Емоційна рівновага. Розвиток емоційного інтелекту. Усвідомлення власних емоцій і почуттів (два заняття)

2 год

 

Тема 3

Усвідомлення почуттів. Когнітивна робота. Мотиви поведінки. Усвідомлення взаємозв’язку думок, емоцій і поведінки.
Робота з деструктивними переконаннями (два заняття)

2 год

 

Тема 4

Керування почуттям гніву та самоагресією. Ціннісна сфера особистості кривдника (одне заняття)

1 год

 

Тема 5

Формування навичок самоконтролю і саморегуляції. Поведінкова робота. Аналіз дисфункційної поведінки (два заняття)

2 год

 

Тема 6

Усвідомлення власних особистісних меж для конструктивного спілкування. Моделювання адаптивної поведінки. Формування здатності задоволення потреб в асертивний спосіб (два заняття)

2 год

 

Тема 7

Подолання страхів. Формування навичок аналізу автоматичних думок (одне заняття)

1 год

 

Тема 8

Усвідомлення власних потреб і пошук способів їх задоволення. Формування навичок самоконтролю емоційних проявів (два заняття)

2 год

 

Тема 9

Конструктивне розв’язання конфліктів. Формування навичок аналізу соціальної ситуації. Усвідомлення власних кордонів та кордонів інших людей (одне заняття)

1 год

 

Тема 10

Партнерська взаємодія. Моделювання взаємозв’язку думок, емоцій і поведінки (одне заняття)

1 год

 

Тема 11

Розвиток навичок спілкування. Формування навичок конструктивного спілкування (одне заняття)

1 год

 

Тема 12

Усвідомлення системи моральних цінностей. Формування навичок ефективної комунікації (одне заняття)

1 год

 

Тема 13

Профілактика булінгу, домагань в колективі (два заняття)

2 год

 

Блок 4

Зміст групової роботи з кривдниками

 

27 год

Тема 1

Вступ до Програми для кривдників. Знайомство. Формування правил роботи групи (одне заняття)

 

3 год

Тема 2

Установлення індивідуальних цілей та побудова перспективних планів щодо подолання агресивної поведінки (одне заняття)

 

3 год

Тема 3

Механізми формування агресивної поведінки: які вони, як їх розпізнати та зупинити (одне заняття)

 

3 год

Тема 4

Сутність понять «насильство», «насильство за ознакою статі» та «домашнє насильство». Види насильства та дії, які слід вважати насильством. Цикл насильства. Наслідки насильства (одне заняття)

 

3 год

Тема 5

Відпрацювання навичок контролю гніву та агресії.
Формування навичок самоконтролю агресивних патернів поведінки. Планування та реалізація поведінкових патернів адаптивних переконань (одне заняття)

 

3 год

Тема 6

Ефективна комунікація (два заняття)

 

6 год

Тема 7

Формування цілей і перспективних життєвих планів. Консультаційні заходи щодо підвищення мотиваційного потенціалу (одне заняття)

 

3 год

Тема 8

Підведення підсумків участі у Програмі для кривдників. Опитування або тестування з метою оцінювання знань та навичок (одне заняття)

 

3 год

Блок 5

Вторинна діагностика за результатами проходження Програми. Складання плану запобігання рецидиву насильницької поведінки

2 год

 

Підсумок

 

29 год

27 год

 

 

Фото без опису

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь