Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Про узгодження Статуту громадського формування  з охорони громадського порядку «Варта -Цумань»

Дата: 29.05.2023 13:10
Кількість переглядів: 157

Фото без опису

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

«___»_______ 2023 року                        смт Цумань                                     № _  

 

Про узгодження Статуту громадського

формування  з охорони громадського

порядку «Варта -Цумань»

 

Керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», Постановою Кабінету  Міністрів  України  від 20 грудня 2000 року №1872 «Про затвердження Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону», описів зразків бланка посвідчення і нарукавної пов`язки члена такого формування», селищна рада

                                                      

                                                ВИРІШИЛА:

1. Узгодити  Статут  громадського формування з охорони громадського  порядку «Варта-Цумань» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на заступника селищного голови  з питань діяльності виконавчого  органу селищної  ради  Федорчука О.Ю.

 

 

 

Селищний голова                                                                  Анатолій ДОРОШУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

УЗГОДЖЕНО  :                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням                                                                                                       

Цуманської  селищної ради                                                  Загальними  зборами                                                                            

від   20.04.2016  року №6/37                                                    

Селищний голова                                                

                                                               

                            Дорошук А.В.                                (протокол  зборів №1 від

                                                                                                 13.04.2016р )

                                                                                     Голова зборів___________Кузьмик Ю.М       

                                                                                     Секретар зборів_________Шнит В.В

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 Начальник  ГУНП 

 у Волинській області                                                 

 

 

Юрій Крошко_____________

___ _______________ 2022р.                            

 

 

 

 

 

СТАТУТ

громадського  формування з охорони громадського порядку

 « Варта  Цумань »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Цумань  – 2023  рік

 

 

 

Цей статут визначає основи діяльності  громадського формування з охорони громадського порядку « Варта  Цумань » та є правовстановлюючим документом, на підставі якого воно діє.

 І. Загальні положення

1. Громадське формування з охорони громадського порядку «Варта Цумань » (далі - Формування) створюється відповідно до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону".

 2. Формування створюється на добровільних засадах з метою сприяння органам місцевого самоврядування,  органам Національної  поліції та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні кримінальних , адміністративних правопорушень , захисті життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій.

3. Правовою основою діяльності формування є Конституція України, Закон України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", інші закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, рішення місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань охорони громадського порядку і державного кордону, боротьби із злочинністю та адміністративними правопорушеннями, а також статут формування.

 4. Формування є юридичною особою з моменту його реєстрації, має  рахунки  в установах банків, печатку із власним найменуванням, штамп та інші необхідні реквізити.

 5. Формування відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, від свого імені набуває майнові і немайнові права та обов'язки, може виступати позивачем та відповідачем у суді, арбітражному та третейському судах.

 6. Офіційне найменування Формування українською мовою:

6.1.Повна назва Формування - Громадське формування з охорони громадського порядку «Варта Цумань».

 6.2. Скорочена назва Формування – ГФ «Варта Цумань»

 7. Місцезнаходження Формування -  45233 Україна,  Волинська  область, Луцький район , смт.Цумань, вул. Грушевського, 2

II. Основні завдання формування

 8. Основними завданнями формування є

8.1. Усфері охорони громадського порядку: - надання допомоги органам Національної поліції у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним проступкам ; інформування органів  Національної поліції  про вчинені або ті, що готуються, злочини, місця зосередження злочинних угруповань; сприяння органам поліції у виявленні і розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, підприємств, установ, організацій, громадян від злочинних посягань; участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху та боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх;

 8.2. у разі виникнення надзвичайних ситуацій: надання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від нещасних випадків чи правопорушень; участь у рятуванні людей і майна, підтриманні громадського порядку у разі  стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.

 III. Права формування

9. Для виконання своїх завдань формування та його члени мають право:

9.1) брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку разом з поліцейськими, а  в сільській місцевості – самостійно шляхом виконання  конкретних доручень керівників відповідного органу  Національної поліції;

9.2) вживати разом з  поліцейськими  заходів до припинення  кримінальних та  адміністративних правопорушень ;

9.3) представляти і захищати інтереси своїх членів у державних органах та на підприємствах,  в установах, організаціях, навчальних закладах;

9.4) взаємодіяти з іншими  громадськими  органами , що беруть участь у заходах, спрямованих на: проведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, схильними до вчинення   адміністративних правопорушень ; надання допомоги у боротьбі із злочинами у сфері економіки, податкового законодавства, а також пияцтвом, наркоманією, порушеннями правил торгівлі та упорядкування території міст, інших населених пунктів; охорону природи і пам'яток історії та культури; забезпечення безпеки дорожнього руху;

 9.5) вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності пропозиції щодо запобігання   адміністративним правопорушенням , виникненню причин та умов, що сприяють їх вчиненню;

9.6) підтримувати зв'язки з відповідними громадськими організаціями інших країн з метою обміну досвідом роботи.

10. Формування провадить свою діяльність під контролем органів  поліції  шляхом:

10.1)  участі в забезпеченні охорони громадського порядку під час проведення масових заходів, погоджених у випадках, передбачених законом, з виконавчими органами місцевих рад;

 10.2) взяття участі у здійсненні заходів органами поліції , спрямованих на боротьбу з окремими видами правопорушень.

 IV. Структура формування і територія, в межах якої провадиться його діяльність

11. У формуванні можуть бути створені такі структурні підрозділи, як загони, штаби тощо.

 12. Формування мас місцевий статус і діє в межах Цуманської селищної ради  Луцького району.

V. Створення та діяльність керівних і виконавчих органів формування, їх повноваження

13. Вищим керівним органом формування є загальні збори членів формування (далі - загальні збори).

 14. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.

 15. Позачергові загальні збори можуть бути скликані на вимогу виконавчого органу, або не менше 20 відсотків загальної кількості членів формування, чи на вимогу ревізійної комісії.

16. Не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення загальних зборів члени формування письмово повідомляються про порядок денний, дату та місце їх проведення.

 17. Загальні збори є правомочними, якщо на них присутні не менше 50 відсотків членів формування. У разі відсутності кворуму визначається нова дата і місце проведення загальних зборів, про що члени формування письмово повідомляються додатково.

 18. Рішення на загальних зборах приймаються простою більшістю голосів і оформляються протоколом, що підписується головуючим та секретарем загальних зборів. Протокол підлягає постійному зберіганню.

 19. Рішення, прийняті на загальних зборах, є обов'язковими для всіх членів формування, в тому числі тих, що не голосували за прийняття цього рішення, крім рішень, що стосуються майнових прав і обов'язків членів формування, які є обов'язковими тільки для тих членів, що голосували за їх прийняття.

 20. До виключної компетенції загальних зборів належить: прийняття статуту формування та внесення змін до нього;  затвердження складу та обрання керівника виконавчого органу формування (начальника штабу) та його заступників; затвердження порядку прийняття та виключення громадян за їх заявою із складу членів формування; затвердження кошторису формування; прийняття рішення про припинення діяльності формування; затвердження порядку відшкодування витрат на використання приватних транспортних засобів; затвердження річного звіту про діяльність формування та висновків ревізійної комісії; вирішення питання щодо сплати членських внесків та їх розміру; вирішення питання про призначення та розмір матеріального або іншого виду заохочення членів формування; затвердження структури формування; вирішення питання щодо відчуження основних фондів формування

21. Для забезпечення поточної діяльності формування створюється виконавчий орган (штаб), підзвітний і підконтрольний загальним зборам, який обирається на термін не більше 4-х років

22. До компетенції виконавчого органу належить: підготовка кошторису формування, річного звіту про діяльність формування; ведення обліку посвідчень і нарукавних пов'язок членів формування; ведення документації, бухгалтерського обліку та подання звітності; організація проведення загальних зборів.

 23. Керівник виконавчого органу (далі - начальник штабу) забезпечує виконання рішень загальних зборів та рішень виконавчого органу, діє без довіреності від імені формування, представляє інтереси формування у всіх органах, структурах та організаціях, відкриває розрахункові рахунки у відділеннях банків на свій розсуд, подає та отримує будь-які документи, що стосуються діяльності формування укладає в межах своєї компетенції угоди (в тому числі майнового характеру), розпоряджається коштами формування відповідно до затвердженого кошторису.

24. Засідання штабу проводяться не рідше одного разу на три місяці і скликаються начальником штабу. Рішення штабу приймається не менше ніж 2/3 голосів усіх його членів.

 25. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю формування із числа членів формування обирається ревізійна комісія.

26. Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами.

 27. Рішення загальних зборів щодо затвердження річного звіту про діяльність формування, його кошторису, розміру членських внесків приймаються з урахуванням висновків ревізійної комісії.

 28. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виявлення зловживань, вчинених членами штабу.

VI. Умови і порядок прийняття громадян   до складу формування і вибуття з нього
 

29. До складу формування приймаються громадяни України, які  досягли 18-річного віку,  виявили бажання брати участь у зміцненні  правопорядку   та здатні за своїми діловими,  моральними якостями і  станом  здоров'я  виконувати  на  добровільних засадах взяті на себе зобов'язання.
 

30. Члени  формування  можуть  брати  участь у забезпеченні  правопорядку за  місцем  реєстрації  формування  після  проходження  відповідної правової і спеціальної підготовки  в  органах  поліції,  підрозділах  та одержання в органі місцевого самоврядування
посвідчення і нарукавної пов'язки члена формування.

 

31. Не можуть   бути членами формування особи,  які порушують громадський  порядок,  особи,  судимість  з  яких  не знята або не погашена в установленому  законом  порядку,  раніше  засуджені  за умисні  злочини,  хворі  на  хронічний  алкоголізм або наркоманію,
визнані в судовому порядку недієздатними чи  обмежено  дієздатними та інші особи у випадках, передбачених законами України.

 

 32. Громадяни   приймаються   до   складу   формування   та виключаються  з  нього  за  їх  заявою  у  порядку,  встановленому загальними зборами.
 

33. У разі  вчинення  членом  формування діяння,  несумісного з
подальшим перебуванням його у складі формування,  або несумлінного
ставлення до виконання своїх обов'язків члена формування може бути
виключено із  складу  формування  рішенням  загальних  зборів   за
поданням виконавчого органу.

 

        VII. Статутні обов'язки та права членів формування
 

 34. Члени формування зобов'язані:
 

       1) брати  активну  участь  в охороні громадського порядку ,  припиненні  кримінальних  і адміністративних  правопорушень та запобіганні їм;
      2) під  час  виконання  обов'язків  з  охорони громадського  порядку   мати  особисте   посвідчення   та  нарукавну пов'язку члена формування;
      3) доставляти   до   органу поліції  ,громадського  пункту  охорони  порядку,  приміщення виконавчого органу селищної  ради осіб, які вчинили  адміністративні правопорушення, з  метою   його  припинення  (якщо  вичерпано  інші  заходи  впливу),  встановлення    особи    порушника,    складення   протоколу   про
адміністративне правопорушення у разі неможливості скласти його на  місці   вчинення   правопорушення   (якщо  складення  протоколу  є  обов'язковим);

      4) надавати у  межах  наданих  їм  прав  допомогу  народним  депутатам   України,  представникам  органів  державної  влади  та  органів місцевого самоврядування у їх законній діяльності,  якщо в цьому   їм   чиниться  протидія  або  загрожує  небезпека  з  боку правопорушників.
5) у  разі  порушення  водіями  Правил   дорожнього   руху,  створення  реальної  загрози  життю  або здоров'ю громадян вживати  заходів до припинення цього  правопорушення,  здійснювати перевірку документів   у   водіїв   на   право   користування  та  керування  транспортними засобами,  а також не допускати осіб,  які не  мають
документів  або  перебувають  у  стані  сп'яніння,  до  подальшого  керування транспортними засобами;
 6 ) під   час   виконання   обов'язків   члена    формування  використовувати  за  власним  бажанням  свій  або  інший приватний  транспортний засіб за згодою власника або особи,  у володінні якої  він перебуває;
7 ) проводити   серед  населення  роботу  щодо  роз'яснення  законодавства;
8) застосовувати  в установленому порядку заходи фізичного
впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони.

 

           VIII. Застосування заходів фізичного впливу  і спеціальних засобів
 

       34. Члени  формування  під  час  спільного  з  працівниками  органів  поліції ,    виконання покладених на  них  завдань  з  охорони громадського порядку  мають право  застосовувати  заходи  фізичного  впливу,  спеціальні  засоби   індивідуального   захисту   та   самооборони,   заряджені  речовинами сльозоточивої та дратівної дії,  у випадках і  порядку,  передбачених законом.
 

     35. Про  намір  застосувати  силу і спеціальні засоби члени формування   повинні   попередити    осіб,    проти    яких    він здійснюватиметься (якщо це можливо в ситуації,  що склалася).  Без попередження   фізична   сила   і   спеціальні    засоби    можуть
застосовуватися,  якщо  виникла  безпосередня  загроза  життю  або здоров'ю члена формування,  іншого громадянина, працівника органів поліції.

 

   36. Не дозволяється застосування заходів фізичного впливу і  спеціальних засобів до жінок з явними  ознаками  вагітності,  осіб  похилого  віку  або  з явними ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу,  що загрожує життю і  здоров'ю людей,  членів формування, працівників органів  поліції ,  або
збройного нападу чи збройного опору.

 

  37. У   разі  неможливості  уникнути  застосування  заходів фізичного впливу  або  спеціальних  засобів  члени  формування  не можуть    перевищувати    міри,    необхідної    для    припинення правопорушення,  а також зобов'язані звести до мінімуму можливість
заподіяння шкоди здоров'ю правопорушника та інших громадян. У разі заподіяння  такої  шкоди  члени  формування  забезпечують  надання допомоги потерпілим у найкоротший термін.

 

  38. Про  поранення  або  смерть правопорушника,  що сталися внаслідок застосування  заходів  фізичного  впливу  і  спеціальних засобів,  члени  формування  повинні негайно сповістити відповідні  органи   поліції  і  прокуратури.
 

  39. Перевищення повноважень із застосуванням сили,  а також  спеціальних засобів тягне  за  собою  відповідальність  згідно  із законом.
 

  40. Члени  формування,  які  мають дозвіл органу  поліції  на придбання,  зберігання і застосування спеціальних засобів  самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії,  вправі під час виконання своїх  обов'язків  разом  з  працівниками
органів  поліції  застосовувати власні або видані їм спеціальні  засоби для:

 

       1) самозахисту і захисту громадян від нападу та інших  дій,  що створюють загрозу їх життю або здоров'ю;
 

       2) припинення  групових  порушень  громадського  порядку ;
 

       3) відбиття  нападу  на  будівлі,  приміщення  державних  і  громадських організацій, підприємств, установ, транспортні засоби,  а також громадян та їх особисту власність;
 

       4) затримання і доставлення  до  органу  поліції ,  громадського  пункту  охорони  порядку  осіб, які вчинили кримінальні чи адміністративні  правопорушення,продовжують заподіювати шкоду оточуючим громадянам  або чинять опір;
 

       5) припинення в  разі  потреби  опору  працівникам  органів  поліції ,  іншим  особам,  які  виконують  службові  або  громадські  обов'язки  з  охорони громадського порядку ;
      

41. Членам формування забороняється під час виконання своїх  обов'язків  з  охорони  громадського  порядку використовувати  холодну  та  вогнепальну  зброю,  в  тому   числі
мисливську, яка згідно із законодавством перебуває в їх особистому  користуванні.

 

       IX. Джерела надходження, порядок використання коштів
                    та іншого майна формування

42. Майно  формування  становлять  основні фонди та обігові  кошти,  а також інші  цінності,  вартість  яких  відображається  в  самостійному балансі.
 43. Майно формування може формуватися за рахунок:

 

       1) майна,  переданого  органами  місцевого  самоврядування,  підприємствами,  установами і організаціями та  фізичними  особами  для   забезпечення   його   діяльності, 

у  тому  числі  службових  приміщень, необхідного інвентарю та засобів зв'язку;
 

       2) коштів,  отриманих  з   місцевих   бюджетів,   членських  внесків,  добровільних внесків юридичних і фізичних осіб,  а також  інших джерел, не заборонених законодавством.
 44. Формування може  користуватися  на  договірних  засадах  майном  юридичних  і  фізичних  осіб,  у  тому числі транспортними  засобами, інвентарем та засобами зв'язку.

 

45.    Органи  поліції  можуть у разі потреби надавати на договірних  засадах  формуванню  на  період  його  чергування  або  проведення  цільових заходів мобільні радіотехнічні та спеціальні засоби, інші  предмети екіпіровки нарядів.
 

46. Формування провадить фінансово-господарську  діяльність  та веде бухгалтерський облік і звітність в установленому порядку.
 

47. Формування  не  має права займатися підприємницькою або  іншою діяльністю, що має на меті одержання прибутку.

 

 

X. Відшкодування витрат на використання приватних   транспортних засобів та відшкодування збитків ,  заподіяних майну члена формування під час  виконання ним своїх обов'язків

48. Відшкодування    витрат   на   використання   приватних  транспортних засобів здійснюється за рахунок коштів  формування  у  порядку, встановленому загальними зборами.

 49. Збитки,  заподіяні  майну  члена  формування  чи  майну  членів його сім'ї у зв'язку з виконанням ним обов'язків з  охорони  громадського   порядку   ,   можуть   бути
відшкодовані за рахунок коштів відповідного  місцевого  бюджету  з  наступним  стягненням  цієї  суми  з  винних  осіб у встановленому  законом порядку.
  

XI. Внесення змін до статуту формування

 50. Громадське   формування  з  охорони  громадського  порядку   у  разі внесення змін до статутних документів повідомляє  суб’єкта державної реєстрації  у п’ятиденний строк з
дня прийняття такого рішення.

 

51. Про зміни,  внесені до статуту після  його  реєстрації,  формування повідомляє реєструючий орган у 5-денний термін.

  XII. Припинення діяльності формування і   вирішення питань, пов'язаних з його ліквідацією

 52. Діяльність  формування  може  бути   припинена   шляхом  примусового розпуску або саморозпуску відповідно до закону.
 

 53. У  разі  порушення формуванням вимог законодавства щодо  його діяльності за заявою реєструючого органу його діяльність може  бути заборонена за рішенням суду в установленому законом порядку.

54. Ліквідація    формування    проводиться     призначеною  загальними зборами комісією.

 55. З   дня   призначення   ліквідаційної  комісії  до  неї  переходять  повноваження   з   управління   справами   формування.
Ліквідаційна комісія публікує інформацію про ліквідацію формування  в одному з друкованих засобів масової  інформації  із  зазначенням  терміну  подання кредиторами своїх претензій,  оцінює наявне майно  формування,  виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується  з ними,  вживає заходів до сплати боргів формування третім особам,
а також його членам,  складає ліквідаційний баланс та  подає  його  загальним зборам.

 

56. Майно  і  кошти  формування  після розрахунків з оплати  праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань  перед   кредиторами   використовуються   для  виконання  статутних  завдань.

 

 57. Майно, передане формуванню у користування, повертається у натуральній формі.

58. Після  ліквідації  формування реєструючий орган приймає  рішення щодо скасування запису про його реєстрацію.                                             

 

                                                                                                               

Голова загальних зборів                                                                          Ю.М.Кузьмик

 

Секретар                                                                                                     В.В.Шнит

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь