Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Про  затвердження фінансового плану Комунального підприємства «Цуманська лікарня Цуманської селищної ради»  на 2022 рік (нова редакція)

Дата: 12.12.2022 14:28
Кількість переглядів: 177

Фото без опису

 

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

«___»  грудня  2022 р.                 смт Цумань                                   №____

 

 

Про  затвердження фінансового плану

Комунального підприємства

«Цуманська лікарня Цуманської селищної ради»

 на 2022 рік (нова редакція)

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рекомендацій постійних комісій селищної ради з питань бюджету, фінансів, планування, розвитку підприємства, управління комунальною власністю, клопотання Комунального підприємства «Цуманська лікарня Цуманської селищної ради»  від 07 грудня 2022 року  №421,  селищна рада

 

         ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити фінансовий план Комунального підприємства «Цуманська  лікарня Цуманської селищної ради» на 2022 рік (нова редакція) (додається).

2. Звіт про виконання фінансового плану Комунального підприємства «Цуманська  лікарня Цуманської селищної ради» за 2022 рік заслухати в І кварталі 2023 року.

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію селищної ради з питань бюджету, фінансів, планування, розвитку підприємства, управління комунальною власністю.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                  Анатолій ДОРОШУК

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                         рішення селищної ради

___ грудня 2022 року №___

 

 

Фінансовий план

Комунального підприємства

«Цуманська лікарня Цуманської селищної ради»

на 2022 рік (нова редакція)

 

Найменування показника

Код рядка

Планова-ний рік, усього

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1. Доходи

 

13342,5

3126,1

3132,5

2865,0

4218,9

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

001

12121,2

2789,0

2841,0

2649,2

3842,0

Податок на додану вартість

002

 

 

 

 

 

Акцизний збір

003

 

 

 

 

 

Інші вирахування з доходу

004

 

 

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

 

 

 

 

 

У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:

 

 

 

 

 

 

 

011

 

 

 

 

 

 

012

 

 

 

 

 

 

013

 

 

 

 

 

 

014

 

 

 

 

 

доходи від інших видів діяльності

015

 

 

 

 

 

Інші операційні доходи, усього

020

975,9

295,8

251,2

152,1

276,8

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

доходи від реалізації:

 

 

 

 

 

 

іноземної валюти

021

 

 

 

 

 

інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)

022

 

 

 

 

 

операційної оренди активів

023

154,6

34,6

38,0

39,9

42,1

операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті

024

 

 

 

 

 

суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, що надійшли від боржників, у тому числі за рішенням суду

025

 

 

 

 

 

дохід від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову

026

 

 

 

 

 

відшкодування раніше списаних активів (погашення боргів, списаних як безнадійні)

027

 

 

 

 

 

суми одержаних грантів і субсидій

028

672,0

203,6

193,2

100,5

174,7

інші доходи від операційної  діяльності

029

149,3

57,6

20,0

11,7

60,0

Дохід від участі в капіталі (дохід від інвестицій, здійснених в асоційовані підприємства, дочірні або спільні підприємства, що обліковується за методом участі в капіталі)

030

 

 

 

 

 

Інші фінансові доходи, усього

040

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

одержані дивіденди

041

 

 

 

 

 

відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів,  що обліковуються за методом участі в капіталі)

042

 

 

 

 

 

Інші доходи, усього

050

245,4

41,3

40,3

63,7

100,1

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

дохід від реалізації:

 

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

051

 

 

 

 

 

необоротних активів

052

 

 

 

 

 

майнових комплексів

053

 

 

 

 

 

неопераційних курсових різниць

054

 

 

 

 

 

інші доходи, що отримані у  процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю

055

245,4

41,3

40,3

63,7

100,1

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)

060

 

 

 

 

 

Усього доходів

070

13342,5

3126,1

3132,5

2865,0

4218,9

2. Витрати

 

13342,5

3126,1

3132,5

2865,0

4218,9

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

10799,7

2729,0

2656,0

2715,1

2699,6

У тому числі за основними  видами діяльності згідно з   КВЕД

 

 

 

 

 

 

 

081

 

 

 

 

 

 

082

 

 

 

 

 

 

083

 

 

 

 

 

 

084

 

 

 

 

 

за іншими видами діяльності  

085

 

 

 

 

 

Довідково: наднормативні виробничі витрати

080/1

 

 

 

 

 

Адміністративні витрати, усього

090

2246,9

300,0

388,9

105,6

1452,4

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

загальні корпоративні витрати

091

 

 

 

 

 

витрати на службові відрядження і утримання аппарату управління підприємством

092

 

 

 

 

 

витрати на утримання основних засобів. Інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання

093

 

 

 

 

 

витрати на зв’язок

094

24,0

6,0

6,5

6,5

5,0

інші

095

2222,9

294,0

382,4

99,1

1447,4

Витрати на збут, усього

100

 

 

 

 

 

У тому числі витрати на:

 

 

 

 

 

 

утримання підрозділів, що займаються збутом продукції

101

 

 

 

 

 

рекламу

102

 

 

 

 

 

доставку продукції споживачам

103

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати усього

110

 

 

 

 

 

У тому числі

 

 

 

 

 

 

єдиний податок

111

 

 

 

 

 

собівартість реалізованих виробничих запасів

112

 

 

 

 

 

сумнівні (безнадійні) борги та втрати від знецінення запасів

113

 

 

 

 

 

втрати від операційних курсових різниць

114

 

 

 

 

 

визнані економічні санкції

115

 

 

 

 

 

витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об’єктів соціальної інфраструктури

116

 

 

 

 

 

витрати на благодійництво

117

 

 

 

 

 

безоплатна передача оборотних активів

118

 

 

 

 

 

Фінансові витрати, усього

120

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

витрати на відсотки

121

 

 

 

 

 

інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу

122

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі (збиток, спричинений інвестиціями асоційовані, дочірні або спільні підприємства, що обліковуються за методом участі в капіталі

130

 

 

 

 

 

Інші витрати, усього

140

295,9

97,1

87,6

44,3

66,9

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

собівартість реалізації :

 

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

141

 

 

 

 

 

необоротних активів

142

 

 

 

 

 

майнових комплексів

143

 

 

 

 

 

втрати від не операційних курсових різниць

144

 

 

 

 

 

безоплатна передача необоротних активів

145

 

 

 

 

 

інші витрати, що виникають в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з операційною діяльністю

146

 

 

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

150

 

 

 

 

 

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)

160

 

 

 

 

 

Усього витрати

170

13342,5

3126,1

3132,5

2865,0

4218,9

3. Фінансові результати діяльності

 

 

 

 

 

 

Валовий прибуток (збиток)

180

 

 

 

 

 

У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:

 

 

 

 

 

 

 

181

 

 

 

 

 

 

182

 

 

 

 

 

 

183

 

 

 

 

 

 

184

 

 

 

 

 

валовий прибуток (збиток) від інших видів діяльності

185

 

 

 

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

190

 

 

 

 

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

200

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток), усього

210

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

прибуток

211

 

 

 

 

 

збиток

212

 

 

 

 

 

4. Плановий розподіл чистого прибутку

 

 

 

 

 

 

Відрахування частини прибутку (доходу)

220

 

 

 

 

 

комунальними, казенними підприємствами та їх об’єднаннями і дочірніми підприємствами

221

 

 

 

 

 

акціонерними, холдинговими компаніями і господарськими товариствами та їх дочірніми підприємствами до фонду дивідендів

222

 

 

 

 

 

У тому числі на комунальну частку (акції, паї) у статутних фондах

222/1

 

 

 

 

 

Розвиток виробництва

240

 

 

 

 

 

У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:

 

 

 

 

 

 

 

241

 

 

 

 

 

 

242

 

 

 

 

 

 

243

 

 

 

 

 

 

244

 

 

 

 

 

розвиток за іншими видами діяльності

245

 

 

 

 

 

Відрахування до фонду матеріального заохочення

250

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

керівника підприємства

250/1

 

 

 

 

 

управлінського персоналу

250/2

 

 

 

 

 

працівників

250/3

 

 

 

 

 

Інші цілі (розшифрувати)

260

 

 

 

 

 

Частина ІІ.  Джерела формування та надходження коштів і напрями використання

 Найменування показника   

Код рядка

Планований рік, усього

У тому числі за кварталами

 

 

 

I

II

III

IV

1.Джерела формування та надходження коштів

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток

270

 

 

 

 

 

Нерозподілений прибуток минулих періодів

280

 

 

 

 

 

Амортизаційні відрахування

290

 

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

300

 

 

 

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

310

 

 

 

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

320

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

330

 

 

 

 

 

Сума авансу (попередня оплата) одержаного для поставки продукції (виконання робіт, надання послуг)

340

 

 

 

 

 

Векселі видані

350

 

 

 

 

 

Товари (роботи, послуги), одержані на умовах відстрочки платежу

360

 

 

 

 

 

Цільове фінансування і цільове находження,  усього

370

672,0

203,6

193,2

100,5

174,7

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

субсидії, асигнування з бюджету (кошти місцевих бюджетів)

371

626,0

191,8

180,0

91,1

163,1

кошти спеціальних цільових фондів (розшифрувати)

372

 

 

 

 

 

Інші джерела (власні кошти підприємства, кошти НСЗУ, інші кошти, не заборонені законодавством )

380

12425,1

2881,2

2899,0

2700,8

3944,1

2. Приріст активів підприємства

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції, усього

390

629,0

89,0

 

 

540,0

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

капітальне будівництво

391

 

 

 

 

 

придбання (виготовлення) основних засобів

392

629,0

89,0

 

 

540,0

придбання (виготовлення) інших необоротних активів

393

 

 

 

 

 

придбання (створення) нематеріальних активів

394

 

 

 

 

 

Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

400

 

 

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

410

 

 

 

 

 

Приріст оборотних активів підприємства

420

 

 

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

430

 

 

 

 

 

Інші витрати (розшифрувати)

440

 

 

 

 

 

3. Повернення залучених коштів, усього

450

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

довгострокові кредити банків

451

 

 

 

 

 

інші довгострокові фінансові  зобов’язання

452

 

 

 

 

 

інші довгострокові зобов’язання

453

 

 

 

 

 

короткострокові кредити банків

454

 

 

 

 

 

інші зобов’язання

455

 

 

 

 

 

4. Витрати, пов’язані з внесенням обов’язкових платежів до бюджету та цільових фондів

 

 

 

 

 

 

Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, усього

460

1870,1

466,8

467,3

463,2

472,8

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, усього

461

55,1

10,5

17,6

11,5

15,5

з них :

 

 

 

 

 

 

податок на прибуток

461/1

 

 

 

 

 

податок на додану вартість

461/2

55,1

10,5

17,6

11,5

15,5

інші податки та обов’язкові платежі

461/3

 

 

 

 

 

Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до місцевого бюджету, усього

462

1815,0

456,3

449,7

451,7

457,3

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

єдиний податок

462/1

 

 

 

 

 

ПДФО

462/2

1666,5

419,1

412,4

415,0

420,0

інші податки та обов’язкові платежі

462/3

148,5

37,2

37,3

36,7

37,3

Погашення податкової заборгованості, що виникла на початок планового періоду, у тому числі реструктуризовані та відстрочені суми, що підлягають сплаті в плановому році

470

 

 

 

 

 

Внески до цільових фондів

480

 

 

 

 

 

Інші обов’язкові платежі (розшифрувати)

490

 

 

 

 

 

5. Покриття збитків минулих років

500

 

 

 

 

 

6. Елементи операційних витрат

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати, усього

510

1287,9

384,5

252,9

246,7

403,8

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

придбанні:

 

 

 

 

 

 

 за прямими договорами

510/1

328,0

184,5

52,9

46,7

43,9

на біржах

510/2

 

 

 

 

 

за інших умов (розшифрувати)

510/3

959,9

200,0

200,0

200,0

359,9

матеріальні затрати за видами:

 

 

 

 

 

 

сировини та основні матеріали

511

398,7

99,6

99,7

99,6

99,8

придбанні напівфабрикати та комплектувальні вироби

512

 

 

 

 

 

паливо та енергія

513

810,9

265,4

138,2

132,1

275,2

будівельні матеріали

514

 

 

 

 

 

запасні частини

515

18,3

4,5

 

 

13,8

тара і тарні матеріали

516

 

 

 

 

 

допоміжні та інші матеріали

517

60,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Витрати на оплату праці

520

9800,0

2300,00

2380,0

2100,0

3020,0

Відрахування на соціальні заходи

530

2200,00

 

428,0

486,0

504,7

781,3

Амортизація

540

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

550

54,6

13,6

13,6

13,6

13,8

Усього

560

13342,5

3126,1

3132,5

2865,0

4218,9

 

Частина ІІІ. Формування доходу від фінансових інвестицій

 Код рядка

Обєкт фінансової інвестиції

Сума фінансової інвестиції, тис. грн.

Частка у статутному фонді об’єкта фінансової інвестиції, відсотків

План доходу від фінансової інвестиції, у тому числу за кварталами

 

 

 

 

На рік

І

ІІ

ІІІ

ІУ

1. Спрямування доходу за рядком 030

010

 

 

 

 

 

 

 

 

020

 

 

 

 

 

 

 

 

030

 

 

 

 

 

 

 

 

040

 

 

 

 

 

 

 

 

050

 

 

 

 

 

 

 

 

060

 

 

 

 

 

 

 

 

070

 

 

 

 

 

 

 

 

080

 

 

 

 

 

 

 

 

090

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

130

 

 

 

 

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Підсумок

 

 

 

 

 

 

 

 2. Спрямування доходу за рядком 040

160

 

 

 

 

 

 

 

 

170

 

 

 

 

 

 

 

 

180

 

 

 

 

 

 

 

 

190

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

 

 

 

 

 

220

 

 

 

 

 

 

 

 

230

 

 

 

 

 

 

 

 

240

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Підсумок

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                         Олена ГРАУЗЕ

 

 

 

 

Розрахунок до фінансового плану по використанню коштів (касові видатки)  Комунального  підприємства «Цуманська  лікарня Цуманської селищної ради»

на 2022 рік (нова редакція)

 Заробітна плата

Заробітну плату працівників КП «Цуманська лікарня» розраховано  згідно тарифікаційних списків, мінімальної  заробітної  плати з 1 січня 2022 року – 6500,00 грн., з 1 жовтня 2022 року – 6700,00 грн. Враховано також видатки працівникам на оплату нічних, святкових, видатки на оплату праці по цивільно-правовим договорам та інші доплати, надбавки, передбачені штатним розписом підприємства. Матеріальна допомога на оздоровлення працівникам  може бути нарахована та виплачена лише при наявності  коштів. Також, при наявності вільних коштів, працівникам підприємства можуть бути нараховані та виплачені премії.

Витрати на оплату праці     9 800 000  грн.

 Нарахування на заробітну плату

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ)    

 

Витрати на сплату ЄСВ –  2 200 000 грн.  

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                      219 000 грн.                                                     

Бланки, статистична документація, конверти                                                                    12300

Господарчі товари, пральний порошок, миюче, сипуче                                                   11700

Канцтовари                                                                                                                            18100

Паливно-мастильні матеріали (бензин А-92, мастило, тощо)                                          80900

Запчастини до автомобіля                                                                                                    18300

Періодичні видання                                                                                                              2000

Сумка укладка лікаря                                                                                                            6500           

Інші предмети, матеріали, обладнання та інвентар, будівельні товари, тощо               69200

 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали_ ______________________________228 000 грн.  

Продукти харчування                                                                                                     109 000 грн.     

Оплата послуг (крім комунальних)______________________________  __ ____350 650 грн.

Ремонт та обслуговування медичного обладнання

48500

Обслуговування рентгеноапаратури

18100

Навчання

8840

Проведення обслуговування та поточного ремонту автомобіля

1500

Послуги із технічного обслуговування РРО

5040

Обслуговування офісної техніки

8000

Встановлення, супровід та обслуговування програмного забезпечення

44200

Вивезення та захоронення сміття

10400

Телефонний звязок, інтернет

24000

Послуги досліджень Волинського обласного лабораторного центру Міністерства здоров’я України

10500

Зовнішні послуги з медичної допомоги

26000

Послуги зі стажування лікаря-інтерна

4600

Послуги охоронної  та пожежної сигналізації

21700

Послуги страхування

1400

Касове обслуговування банківських рахунків

1000

Транспортні послуги, послуги з доставки

4000

Послуги по охороні праці

4200

 

Послуги по виготовленню проєкту «Поточний ремонт електричної мережі з встановленням резервного джерела живлення для котельні КП «Цуманська лікарня» за адресою: Волинська область, Луцький район, смт. Цумань, вул. Філатова, 6»

8220

Поточний ремонт електричної мережі з встановленням резервного джерела живлення для котельні КП «Цуманська лікарня» за адресою: Волинська область, Луцький район, смт. Цумань, вул. Філатова, 6

 

90000

Поточний ремонт водонапірної вежі КП «Цуманська лікарня» за адресою: Волинська область, Луцький район,  смт. Цумань, вул. Філатова, 6

10450

 

 

Оплата електроенергії                                                                                                  543 000 грн.

 

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (придбання крихти брикетів та напівбрикетів торфових (торф’яних брикетів))                                               _180 400 грн.

 

Виплата пенсій і допомог_______________________________________________39 400 грн.

 

Інші поточні видатки (податки)_____________________   __   _______________57 400  грн.

 

 

ВСЬОГО витрат по банківських та казначейських  рахунках (поточні витрати):  -  13 726 850 грн., в тому числі :

 

Заробітна плата – 9 800 000 грн.

Нарахування на заробітну плату – 2 200 000 грн.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 219 000 грн.

Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 228 000 грн.

Продукти харчування  – 109 000 грн.               

Оплата послуг (крім комунальних) –  350 650 грн.

Оплата електроенергії – 543 000 грн.

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 180 400 грн.

Виплата пенсій і допомоги – 39 400 грн.

Інші поточні видатки – 57 400 грн.

 

 

Приріст активів (капітальні витрати)_________                                                   629 000 грн.

Концентратор високого тиску                                                                                       320 000 грн.

Генератор для котельні                                                                                                   220 000 грн.

Ноутбук                                                                                                                            22 000 грн.

СРАР-апарат                                                                                                                    38 000 грн.

Монітор пацієнта                                                                                                            29 000 грн.

 

 

 

 

 

РАЗОМ: 13 726  850+629 000=14 355 850 грн.

 

 

Планові джерела використання коштів:

грн.

 

Власні кошти підприємства, кошти НСЗУ

Кошти місцевих бюджетів, інші бюджетні кошти

Всього

Заробітна плата

9 775 246

24 754

9 800 000

Нарахування на заробітну плату

2 194 554

5 446

2 200 000

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

153 700

65 300

219 000

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

228 000

 

228 000

Продукти харчування

109 000

 

109 000

Оплата послуг (крім комунальних)

250 200

100 450

350 650

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

4 000

719 400

723 400

Виплата пенсій і допомог

8 000

31 400

39 400

Інші видатки (податки, тощо)

57 400

 

 

57 400

Капітальні витрати

531 000

98 000

629 000

Всього

13 311 100

1 044 750

14 355 850

 

 

 

Директор                                                                                                  Олена ГРАУЗЕ

              

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до  рішення «Про затвердження  фінансового плану

Комунального  підприємства

 «Цуманська  лікарня Цуманської селищної ради»

 на 2022 рік» (нова редакція)

 

 

  1. Обгрунтування необхідності прийняття рішення

Фінансовий план КП «Цуманська лікарня» складений для відображення обсягів надходжень і використання коштів, отримання очікуваних доходів і здійснення запланованих витрат у 2022 році, а також для забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства, виконання зобов’язань, включаючи зобов’язання щодо надання якісних медичних послуг.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою  прийняття рішення є створення умов для повноцінної діяльності підприємства. Шляхами досягнення мети є прийняття фінансового плану та його здійснення і виконання. 

                                      

3. Правові аспекти

Це питання регулюється нормами Закону України  «Про місцеве  самоврядування в Україні»,  Господарським,  Бюджетним  кодексами України та іншими чинними нормативно-правовими актами.

                                

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Виконання фінансового плану є можливим при надходженні  необхідної суми коштів за договором із НСЗУ за надані медичні послуги підприємства, коштів місцевого бюджету за місцевою Програмою підтримки Комунального підприємства «Цуманська  лікарня Цуманської селищної ради», власних коштів підприємства, інших коштів не заборонених законодавством.

 

5. Позиція зацікавлених органів, установ, організацій

У вирішенні цього питання зацікавлене КП «Цуманська лікарня», Цуманська селищна рада,  як Власник, а також населення Цуманської ОТГ та інші громадяни району, які користуються послугами підприємства.  Їхня позиція полягає у тому, щоб рішення було прийняте.

 

6. Регіональний аспект

Дане  рішення стосується вирішення питання забезпечення населення Цуманської ОТГ та інших громадян району повноцінною вторинною медичною допомогою.

 

7. Громадське обговорення

Рішення не потребує проведення громадського обговорення.

 

 

 

8. Прогноз результатів

Затверджений фінансовий план підприємства має забезпечувати надання якісних медичних послуг населенню з вторинної медичної допомоги,  повний та своєчасний розрахунок за надані послуги, своєчасність  розрахунків з постачальниками та підрядниками за надані послуги (виконані роботи), сплату обов’язкових платежів та податків до бюджету, недопущення виникнення заборгованості по заробітній платі.

 

    

 

            Директор                                                                      Олена ГРАУЗЕ

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь