Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Про  затвердження фінансового плану Комунального підприємства «Цуманська  лікарня Цуманської селищної ради»  на 2023 рік

Дата: 12.12.2022 14:27
Кількість переглядів: 142

Фото без опису

 

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

«___»  грудня  2022 р.                 смт Цумань                                   №____

 

 

Про  затвердження фінансового плану

Комунального підприємства

«Цуманська  лікарня Цуманської селищної ради»

 на 2023 рік

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рекомендацій постійних комісій селищної ради з питань бюджету, фінансів, планування, розвитку підприємства, управління комунальною власністю, клопотання Комунального підприємства «Цуманська лікарня Цуманської селищної ради»  від 7 грудня 2022 року  №420селищна рада

 

         ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити фінансовий план Комунального   підприємства «Цуманська лікарня Цуманської селищної ради» на 2023 рік (додається).

2. Звіт про виконання фінансового плану Комунального підприємства «Цуманська лікарня Цуманської селищної ради» за 2023 рік заслухати в І кварталі 2024 року.

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію селищної ради з питань бюджету, фінансів, планування, розвитку підприємства, управління комунальною власністю.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                  Анатолій ДОРОШУК

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                         рішення селищної ради

___ грудня 2022 року №___

 

 

Фінансовий план

Комунального  підприємства

«Цуманська лікарня Цуманської селищної ради»

на 2023 рік

 

Найменування показника

Код рядка

Планова-ний рік, усього

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1. Доходи

 

16515,5

4128,8

4128,8

4128,8

4129,1

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

001

14335,2

3582,6

3578,6

3612,9

3561,1

Податок на додану вартість

002

 

 

 

 

 

Акцизний збір

003

 

 

 

 

 

Інші вирахування з доходу

004

 

 

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

 

 

 

 

 

У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:

 

 

 

 

 

 

 

011

 

 

 

 

 

 

012

 

 

 

 

 

 

013

 

 

 

 

 

 

014

 

 

 

 

 

доходи від інших видів діяльності

015

 

 

 

 

 

Інші операційні доходи, усього

020

1934,8

484,8

488,8

454,5

506,7

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

доходи від реалізації:

 

 

 

 

 

 

іноземної валюти

021

 

 

 

 

 

інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)

022

 

 

 

 

 

операційної оренди активів

023

155,0

38,8

38,7

38,8

38,7

операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті

024

 

 

 

 

 

суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, що надійшли від боржників, у тому числі за рішенням суду

025

 

 

 

 

 

дохід від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову

026

 

 

 

 

 

відшкодування раніше списаних активів (погашення боргів, списаних як безнадійні)

027

 

 

 

 

 

суми одержаних грантів і субсидій

028

1622,0

405,5

405,5

405,5

405,5

інші доходи від операційної  діяльності

029

157,8

40,5

44,6

10,2

62,5

Дохід від участі в капіталі (дохід від інвестицій, здійснених в асоційовані підприємства, дочірні або спільні підприємства, що обліковується за методом участі в капіталі)

030

 

 

 

 

 

Інші фінансові доходи, усього

040

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

одержані дивіденди

041

 

 

 

 

 

відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів,  що обліковуються за методом участі в капіталі)

042

 

 

 

 

 

Інші доходи, усього

050

245,5

61,4

61,4

61,4

61,3

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

дохід від реалізації:

 

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

051

 

 

 

 

 

необоротних активів

052

 

 

 

 

 

майнових комплексів

053

 

 

 

 

 

неопераційних курсових різниць

054

 

 

 

 

 

інші доходи, що отримані у  процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю

055

245,5

61,4

61,4

61,4

61,3

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)

060

 

 

 

 

 

Усього доходів

070

16515,5

4128,8

4128,8

4128,8

4129,1

2. Витрати

 

16515,5

4128,8

4128,8

4128,8

4129,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

13715,1

3428,7

3428,7

3428,7

3429,0

У тому числі за основними  видами діяльності згідно з   КВЕД

 

 

 

 

 

 

 

081

 

 

 

 

 

 

082

 

 

 

 

 

 

083

 

 

 

 

 

 

084

 

 

 

 

 

за іншими видами діяльності  

085

 

 

 

 

 

Довідково: наднормативні виробничі витрати

080/1

 

 

 

 

 

Адміністративні витрати, усього

090

2500,4

625,1

625,1

625,1

625,1

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

загальні корпоративні витрати

091

 

 

 

 

 

витрати на службові відрядження і утримання аппарату управління підприємством

092

2,00

0,5

0,5

0,5

0,5

витрати на утримання основних засобів. Інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання

093

 

 

 

 

 

витрати на зв’язок

094

22,0

5,5

5,5

5,5

5,5

інші

095

2476,4

619,1

619,1

619,1

619,1

Витрати на збут, усього

100

 

 

 

 

 

У тому числі витрати на:

 

 

 

 

 

 

утримання підрозділів, що займаються збутом продукції

101

 

 

 

 

 

рекламу

102

 

 

 

 

 

доставку продукції споживачам

103

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати усього

110

 

 

 

 

 

У тому числі

 

 

 

 

 

 

єдиний податок

111

 

 

 

 

 

собівартість реалізованих виробничих запасів

112

 

 

 

 

 

сумнівні (безнадійні) борги та втрати від знецінення запасів

113

 

 

 

 

 

втрати від операційних курсових різниць

114

 

 

 

 

 

визнані економічні санкції

115

 

 

 

 

 

витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об’єктів соціальної інфраструктури

116

 

 

 

 

 

витрати на благодійництво

117

 

 

 

 

 

безоплатна передача оборотних активів

118

 

 

 

 

 

Фінансові витрати, усього

120

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

витрати на відсотки

121

 

 

 

 

 

інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу

122

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі (збиток, спричинений інвестиціями асоційовані, дочірні або спільні підприємства, що обліковуються за методом участі в капіталі

130

 

 

 

 

 

Інші витрати, усього

140

300,0

75,0

75,0

75,0

75,0

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

собівартість реалізації :

 

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

141

 

 

 

 

 

необоротних активів

142

 

 

 

 

 

майнових комплексів

143

 

 

 

 

 

втрати від не операційних курсових різниць

144

 

 

 

 

 

безоплатна передача необоротних активів

145

 

 

 

 

 

інші витрати, що виникають в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з операційною діяльністю

146

 

 

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

150

 

 

 

 

 

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)

160

 

 

 

 

 

Усього витрати

170

16515,5

4128,8

4128,8

4128,8

4129,1

3. Фінансові результати діяльності

 

 

 

 

 

 

Валовий прибуток (збиток)

180

 

 

 

 

 

У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:

 

 

 

 

 

 

 

181

 

 

 

 

 

 

182

 

 

 

 

 

 

183

 

 

 

 

 

 

184

 

 

 

 

 

валовий прибуток (збиток) від інших видів діяльності

185

 

 

 

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

190

 

 

 

 

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

200

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток), усього

210

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

прибуток

211

 

 

 

 

 

збиток

212

 

 

 

 

 

4. Плановий розподіл чистого прибутку

 

 

 

 

 

 

Відрахування частини прибутку (доходу)

220

 

 

 

 

 

комунальними, казенними підприємствами та їх об’єднаннями і дочірніми підприємствами

221

 

 

 

 

 

акціонерними, холдинговими компаніями і господарськими товариствами та їх дочірніми підприємствами до фонду дивідендів

222

 

 

 

 

 

У тому числі на комунальну частку (акції, паї) у статутних фондах

222/1

 

 

 

 

 

Розвиток виробництва

240

 

 

 

 

 

У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:

 

 

 

 

 

 

 

241

 

 

 

 

 

 

242

 

 

 

 

 

 

243

 

 

 

 

 

 

244

 

 

 

 

 

розвиток за іншими видами діяльності

245

 

 

 

 

 

Відрахування до фонду матеріального заохочення

250

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

керівника підприємства

250/1

 

 

 

 

 

управлінського персоналу

250/2

 

 

 

 

 

працівників

250/3

 

 

 

 

 

Інші цілі (розшифрувати)

260

 

 

 

 

 

Частина ІІ.  Джерела формування та надходження коштів і напрями використання

 Найменування показника   

Код рядка

Планований рік, усього

У тому числі за кварталами

 

 

 

I

II

III

IV

1.Джерела формування та надходження коштів

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток

270

 

 

 

 

 

Нерозподілений прибуток минулих періодів

280

 

 

 

 

 

Амортизаційні відрахування

290

 

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

300

 

 

 

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

310

 

 

 

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

320

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

330

 

 

 

 

 

Сума авансу (попередня оплата) одержаного для поставки продукції (виконання робіт, надання послуг)

340

 

 

 

 

 

Векселі видані

350

 

 

 

 

 

Товари (роботи, послуги), одержані на умовах відстрочки платежу

360

 

 

 

 

 

Цільове фінансування і цільове находження,  усього

370

1622,0

405,5

405,5

405,5

405,5

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

субсидії, асигнування з бюджету (кошти місцевих бюджетів)

371

1042,0

260,5

260,5

260,5

260,5

кошти спеціальних цільових фондів (розшифрувати)

372

580,0

145,0

145,0

145,0

145,0

Інші джерела (власні кошти підприємства, кошти НСЗУ, інші кошти, не заборонені законодавством )

380

14893,5

3723,3

3723,3

3723,3

3723,6

2. Приріст активів підприємства

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції, усього

390

580,0

145,0

145,0

145,0

145,0

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

капітальне будівництво

391

 

 

 

 

 

придбання (виготовлення) основних засобів

392

580,0

145,0

145,0

145,0

145,0

придбання (виготовлення) інших необоротних активів

393

 

 

 

 

 

придбання (створення) нематеріальних активів

394

 

 

 

 

 

Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

400

 

 

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

410

 

 

 

 

 

Приріст оборотних активів підприємства

420

 

 

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

430

 

 

 

 

 

Інші витрати (розшифрувати)

440

 

 

 

 

 

3. Повернення залучених коштів, усього

450

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

довгострокові кредити банків

451

 

 

 

 

 

інші довгострокові фінансові  зобов’язання

452

 

 

 

 

 

інші довгострокові зобов’язання

453

 

 

 

 

 

короткострокові кредити банків

454

 

 

 

 

 

інші зобов’язання

455

 

 

 

 

 

4. Витрати, пов’язані з внесенням обов’язкових платежів до бюджету та цільових фондів

 

 

 

 

 

 

Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, усього

460

2170,1

542,5

542,5

542,5

542,6

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, усього

461

63,0

15,8

15,8

15,8

15,6

з них :

 

 

 

 

 

 

податок на прибуток

461/1

 

 

 

 

 

податок на додану вартість

461/2

63,0

15,8

15,8

15,8

15,6

інші податки та обов’язкові платежі

461/3

 

 

 

 

 

Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до місцевого бюджету, усього

462

2107,1

526,7

526,7

526,7

527,0

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

єдиний податок

462/1

 

 

 

 

 

ПДФО

462/2

1989,4

497,3

497,3

497,3

497,5

інші податки та обов’язкові платежі

462/3

117,7

29,4

29,4

29,4

29,5

Погашення податкової заборгованості, що виникла на початок планового періоду, у тому числі реструктуризовані та відстрочені суми, що підлягають сплаті в плановому році

470

 

 

 

 

 

Внески до цільових фондів

480

 

 

 

 

 

Інші обов’язкові платежі (розшифрувати)

490

 

 

 

 

 

5. Покриття збитків минулих років

500

 

 

 

 

 

6. Елементи операційних витрат

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати, усього

510

1638,0

409,5

409,5

409,5

409,5

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

придбанні:

 

 

 

 

 

 

 за прямими договорами

510/1

788,0

197,0

197,0

197,0

197,0

на біржах

510/2

 

 

 

 

 

за інших умов (розшифрувати)

510/3

850,0

212,5

212,5

212,5

212,5

матеріальні затрати за видами:

 

 

 

 

 

 

сировини та основні матеріали

511

430,0

107,5

107,5

107,5

107,5

придбанні напівфабрикати та комплектувальні вироби

512

 

 

 

 

 

паливо та енергія

513

1021,0

255,2

255,3

255,2

255,3

будівельні матеріали

514

 

 

 

 

 

запасні частини

515

20,0

5,0

5,0

5,0

5,0

тара і тарні матеріали

516

 

 

 

 

 

допоміжні та інші матеріали

517

167,0

41,8

41,7

41,8

41,7

Витрати на оплату праці

520

11150,5

2787,6

2787,6

2787,6

2787,7

Відрахування на соціальні заходи

530

2500,0

 

625,0

625,0

625,0

625,0

Амортизація

540

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

550

1227,0

306,7

306,7

306,7

306,9

Усього

560

16515,5

4128,8

4128,8

4128,8

4129,1

 

Частина ІІІ. Формування доходу від фінансових інвестицій

 Код рядка

Обєкт фінансової інвестиції

Сума фінансової інвестиції, тис. грн.

Частка у статутному фонді об’єкта фінансової інвестиції, відсотків

План доходу від фінансової інвестиції, у тому числу за кварталами

 

 

 

 

На рік

І

ІІ

ІІІ

ІУ

1. Спрямування доходу за рядком 030

010

 

 

 

 

 

 

 

 

020

 

 

 

 

 

 

 

 

030

 

 

 

 

 

 

 

 

040

 

 

 

 

 

 

 

 

050

 

 

 

 

 

 

 

 

060

 

 

 

 

 

 

 

 

070

 

 

 

 

 

 

 

 

080

 

 

 

 

 

 

 

 

090

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

130

 

 

 

 

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Підсумок

 

 

 

 

 

 

 

 2. Спрямування доходу за рядком 040

160

 

 

 

 

 

 

 

 

170

 

 

 

 

 

 

 

 

180

 

 

 

 

 

 

 

 

190

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

 

 

 

 

 

220

 

 

 

 

 

 

 

 

230

 

 

 

 

 

 

 

 

240

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Підсумок

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                         Олена ГРАУЗЕ

 

 

 

 

Розрахунок до фінансового плану по використанню коштів (касові видатки)  Комунального  підприємства «Цуманська  лікарня Цуманської селищної ради»

на 2023 рік

 Заробітна плата

Заробітну плату працівників КП «Цуманська лікарня» розраховано  згідно тарифікаційних списків, мінімальної  заробітної  плати з 1 січня 2023 року – 6700,00 грн. Враховано також видатки працівникам на оплату нічних, святкових, видатки на оплату праці по цивільно-правовим договорам та інші доплати, надбавки, передбачені штатним розписом підприємства. Матеріальна допомога на оздоровлення працівникам  може бути нарахована та виплачена лише при наявності  коштів. Також, при наявності вільних коштів,  працівникам підприємства можуть бути нараховані та виплачені премії.

Витрати на оплату праці     11 150 500  грн.

 Нарахування на заробітну плату

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ)

Витрати на сплату ЄСВ –   2 500 000 грн.

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                      333 150 грн.                                                     

Бланки, статистична документація, конверти                                                                    16 000

Комп’ютерна та офісна техніка                                                                                           10 000

Господарчі товари, пральний порошок, миюче, сипуче                                                   13 000

Канцтовари                                                                                                                            25 000

Паливно-мастильні матеріали (бензин А-92, дизельне паливо)                                      146 150

Запчастини до автомобіля                                                                                                    20 000

Періодичні видання                                                                                                              30 000

Двохстороння спідниця в рентген кабінет                                                                         8 000

Медичний інвентар та обладнання                                                                                     20 000

Інші предмети, матеріали, обладнання та інвентар, будівельні товари, тощо               45 000

 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали_ ______________________________300 000 грн.  

Продукти харчування                                                                                                     130 000 грн.     

Оплата послуг (крім комунальних)______________________________  __ ____509 000 грн.

Ремонт та обслуговування медичного обладнання

70 000

Обслуговування рентгеноапаратури

20 000

Навчання

2 000

Проведення обслуговування та поточного ремонту автомобіля

20 000

Заправка вогнегасників

3 500

Послуги з утилізації медичних відходів

7 000

Послуги із технічного обслуговування РРО

5 000

Обслуговування офісної техніки

8 000

Встановлення, супровід та обслуговування програмного забезпечення

45 000

Вивезення та захоронення сміття

12 000

Телефонний звязок, інтернет

22 000

Послуги  досліджень Волинського обласного лабораторного центру Міністерства здоров’я України

20 000

Зовнішні послуги з медичної допомоги

35 000

Послуги охоронної  та пожежної сигналізації

22 000

Послуги страхування

4 000

Касове обслуговування банківських рахунків

1 000

Транспортні послуги

9 000

Проведення вогнезахисного оброблення дерев’яних конструкцій приміщень бухгалтерії, поліклініки, встановлення засобів грозозахисту на дахах даних приміщень та виготовлення проектно-кошторисної документації на ці роботи

93 000

Монтаж пожежної сигналізації оповіщення, управління евакуацією людей в приміщеннях бухгалтерії, поліклініки та виготовлення проектно-кошторисної документації на ці роботи

93 000

Встановлення приплинно-витяжної вентиляції в рентгенокабінеті

6 000

Послуги по охороні праці

11 500

 

Видатки на відрядження_________________________________________________2 000 грн.         Видатки на відрядження працівників КП «Цуманська лікарня» обраховані з врахуванням вартості проїзду та добових.

 

Оплата електроенергії                                                                                                  675 350 грн.

 

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (придбання крихти брикетів та напівбрикетів торфових )                                                                                     _199 500 грн.

 

Виплата пенсій і допомог_______________________________________________21 000 грн.

 

Інші поточні видатки (податки)_____________________   __   _______________65 000  грн.

 

 

ВСЬОГО поточних витрат:  -  15  885 500 грн., в тому числі :

 

Заробітна плата – 11 150 500 грн.

Нарахування на заробітну плату – 2 500 000 грн.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 333 150 грн.

Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 300 000 грн.

Продукти харчування  – 130 000 грн.               

Оплата послуг (крім комунальних) –  509 000 грн.

Видатки на відрядження – 2 000 грн.

Оплата електроенергії – 675 350 грн.

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 199 500 грн.

Виплата пенсій і допомоги – 21 000 грн.

Інші поточні видатки – 65 000 грн.

 

 

 

Приріст активів (капітальні видатки)_________                                                  630 000 грн.

Кисневий концентратор  (2 шт.)                                                                                   120 000 грн.

Насос глибинний                                                                                                            30 000 грн.

Насос на котельню                                                                                                          20 000 грн.

Коагулометр                                                                                                                    200 000 грн.

Насос шприцевий (дозатор лікарських речовин)                                                        170 000 грн.

Капітальний ремонт покрівлі водонапірної вежі КП «Цуманська лікарня»,           90 000 грн.

 вул. Філатова, 6, смт. Цумань                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Планові джерела надходження коштів:

грн.

 

Власні кошти підприємства, кошти НСЗУ

Кошти місцевих бюджетів, інші бюджетні кошти

Всього

Заробітна плата

11 150 500

 

11 150 500

Нарахування на заробітну плату

2 500 000

 

2 500 000

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

187 000

146 150

333 150

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

300 000

 

300 000

Продукти харчування

130 000

 

130 000

Оплата послуг (крім комунальних)

509 000

 

509 000

Видатки на відрядження

2 000

 

2 000

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

874 850

874 850

Виплата пенсій і допомог

 

21 000

21 000

Інші видатки (податки, тощо)

 

65 000

 

65 000

Капітальні видатки

50 000

580 000

630 000

Всього

14 893 500

1 622 000

16 515 500

 

                                                        

 

 

Директор                                                                                                  Олена ГРАУЗЕ

              

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

до  рішення «Про затвердження  фінансового плану

Комунального  підприємства

 «Цуманська  лікарня Цуманської селищної ради»

на 2023 рік»

 

  1. Обгрунтування необхідності прийняття рішення

Фінансовий план КП «Цуманська лікарня» складений для відображення обсягів надходжень і використання коштів, отримання очікуваних доходів і здійснення запланованих витрат у 2023 році, а також для забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства, виконання зобов’язань, включаючи зобов’язання щодо надання якісних медичних послуг.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою  прийняття рішення є створення умов для повноцінної діяльності підприємства. Шляхами досягнення мети є прийняття фінансового плану та його здійснення і виконання. 

                                      

3. Правові аспекти

Це питання регулюється нормами Закону України  «Про місцеве  самоврядування в Україні»,  Господарським,  Бюджетним  кодексами України та іншими чинними нормативно-правовими актами.

                                

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Виконання фінансового плану є можливим при надходженні  необхідної суми коштів за договором із НСЗУ за надані медичні послуги підприємства, коштів місцевого бюджету за місцевою Програмою фінансової підтримки Комунального підприємства «Цуманська лікарня Цуманської селищної ради», власних коштів підприємства, інших коштів не заборонених законодавством.

 

5. Позиція зацікавлених органів, установ, організацій

У вирішенні цього питання зацікавлене КП «Цуманська лікарня», Цуманська селищна рада,  як Власник, а також населення Цуманської ОТГ та інші громадяни району, які користуються послугами підприємства.  Їхня позиція полягає у тому, щоб рішення було прийняте.

 

6. Регіональний аспект

Дане  рішення стосується вирішення питання забезпечення населення Цуманської ОТГ та інших громадян району повноцінною вторинною медичною допомогою.

 

7. Громадське обговорення

Рішення не потребує проведення громадського обговорення.

 

 

 

8. Прогноз результатів

Затверджений фінансовий план підприємства має забезпечувати надання якісних медичних послуг населенню з вторинної медичної допомоги,  повний та своєчасний розрахунок за надані послуги, своєчасність  розрахунків з постачальниками та підрядниками за надані послуги (виконані роботи), сплату обов’язкових платежів та податків до бюджету, недопущення виникнення заборгованості по заробітній платі.

 

    

 

            Директор                                                                      Олена ГРАУЗЕ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь