Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

ПОЛОЖЕННЯ про службу у справах дітей та сім`ї Цуманської селищної ради

Дата: 08.02.2022 11:21
Кількість переглядів: 228

Додаток 1

 

до рішення Цуманської

селищної ради № __

від ___ лютого 2022 року

 

ПОЛОЖЕННЯ
про службу у справах дітей та сім`ї Цуманської селищної ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1) Служба у справах дітей та сім`ї Цуманської селищної ради (далі - Служба) є структурним підрозділом виконавчого комітету Цуманської селищної ради, який утворюється рішенням Цуманської селищної ради, є їй підзвітною та підконтрольною, підпорядковується виконавчому комітету селищної ради та селищному голові, службі у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на Службу завдань.

2) Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України,  нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, рішеннями Цуманської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, іншими нормативними актами органів місцевого самоврядування, цим Положенням.

3) Служба у справах дітей та сім`ї як структурний підрозділ апарату Цуманської селищної ради, має статус юридичної особи, власний бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

4) Повне найменування Служби: СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ`Ї ЦУМАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.

 

5) Юридична адреса Служби: 45233, Україна, Волинська область, Луцький район, смт. Цумань, вул. Грушевського, 2.

 

6) Служба у справах дітей та сім`ї утворюється з метою здійснення соціального захисту дітей, профілактики правопорушень, дитячої бездоглядності та безпритульності на території Цуманської селищної ради, забезпечення влаштування дітей у сімейні форми виховання, вирішення питань тимчасового влаштування дітей, залишених без батьківського піклування в сім`ї громадян; забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту, соціальної підтримки сімей з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків таких обставин.

 

7) Працівники Служби є посадовими особами місцевого самоврядування, призначаються на посаду і звільняються з посади селищним головою відповідно до чинного законодавства. Статус посадових осіб Служби визначається Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування».

8) Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами державної влади, з іншими структурними підрозділами Цуманської селищної ради та органами місцевого самоврядування, старостами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями, благодійними організаціями та громадянами з питань, що входять до компетенції Служби.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ

 

2. Основними завданнями Служби є:

1) реалізація на території Цуманської громади державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2) розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

3) координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

4) розроблення та впровадження заходів щодо захисту прав дітей, забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім`ї;

5) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

6) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території Цуманської громади становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

7) ведення обліку дітей та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

8) надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

9) влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

10) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень, ведення державної статистики щодо дітей;

11) сприяння оздоровленню та відпочинку дітей, насамперед дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

12) підтримка та надання консультацій сім`ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування з метою поліпшення їх становища;

13) протидія торгівлі людьми; попередження насильства в сім`ї у питаннях, віднесених до компетенції Служби;

14)  підготовка окремих програм та внесення пропозицій до проектів місцевих програм в частині забезпечення соціального захисту дітей;

15) виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей, у тому числі сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, попередження насильства в сім`ї, оздоровлення та відпочинку дітей;

16) залучення громадських та інших не державних організацій до діяльності з питань соціальної підтримки та надання послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, сім`ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, оздоровлення та відпочинку таких дітей, попередження насильства в сім`ї;

17) надання дітям, сім`ям з дітьми соціальних послуг відповідно до їх потреб.

 

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ

3. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) забезпечує виконання Конституції України, указів та актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, рішень відповідних органів виконавчої влади, обласної селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови з питань, що належать до її компетенції та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав та законних інтересів дітей;

3) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

4) розробляє і подає на розгляд селищної ради пропозицій щодо програм здійснення заходів соціального захисту дітей та сімей і бюджетних асигнувань на їх реалізацію, забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

5) бере участь у розробці проектів розпоряджень голови селищної ради, рішень виконавчого комітету селищної ради, сесії селищної ради, проектів нормативно-правових актів головними розробниками яких є інші структурні підрозділи селищної ради;

6) готує самостійно або разом з іншими виконавчими органами селищної ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання селищному голові;

7) готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей у межах своїх повноважень;

8) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, запити на інформацію;

9) інформує населення про стан здійснення визначених законодавством повноважень;

10) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

11) забезпечує захист персональних даних;

12) готує та подає статистичну звітність та аналітичні матеріали щодо дітей відповідно до законодавства та міжнародних стандартів;

13) здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері, що віднесена до компетенції служби, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання селищному голові;

14) проводить інформаційно-роз`яснювальну роботу в межах своєї компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;

15) забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданні комісії з захисту прав дитини, оформляє протоколи засідань та рішення комісії;

16) забезпечує дотримання та захист особистих, майнових та житлових прав дітей, сприяє в отриманні житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;

17) організовує розроблення і здійснення на території Цуманської громади заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, профілактики негативних проявів серед них, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

18) надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

19) бере участь у правовому вихованні дітей, забезпечує їх інформування з питань працевлаштування, навчання, оздоровлення та відпочинку, сприяє їх працевлаштуванню, організовує правове, соціально-психологічне консультування дітей та їх батьків;

20) подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

21) координує здійснення заходів щодо захисту прав та законних інтересів дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

22) веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій; усиновлених дітей, за умовами проживання та виховання яких здійснюється нагляд; влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

23) забезпечення ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування  і сім`ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

24) здійснює моніторинг та контроль за достовірністю і своєчасністю внесення змін до електронно-облікових карток, формує електронний банк даних ЄІАС «Діти»;

25) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;

26) проведення профілактичних заходів (рейдів) з метою виявлення сімей,  які перебувають у складних життєвих обставинах, виявлення дітей, які залишились без піклування батьків, самовільно залишають місце проживання, влаштування їх до закладів охорони здоров`я та закладів соціального захисту дітей;

27) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей  у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування у спеціальних виховних установах Державної кримінально-виконавчої служби, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім`ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім`ях;

28) забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, застосування інших передбачених законодавством форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

29) оформляє клопотання про переведення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на інші форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

30) разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні дані та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, визначає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

31) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами селищної ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

32) розробляє і подає пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;

33) надає потенційним опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в службі;

34) готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

35) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім`ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

36) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей у сім`ях опікунів, піклувальників, в прийомних сім`ях, дитячих будинках сімейного типу;

37) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім`ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

38) забезпечує ведення в межах компетенції державної статистики щодо дітей, готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

39) розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

40) розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав і законних інтересів дитини, яка постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі;

41) інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а також дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, її батьків, інших законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися;

42) забезпечує проведення з батьками, іншими законними представниками дитини профілактичної роботи із запобігання домашньому насильству стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням у разі необхідності інших суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю в межах їхньої компетенції;

43) порушує перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом посадових осіб за невиконання або неналежне виконання ними обов’язків у разі виявлення фактів домашнього насильства, у роботі з дітьми, які постраждали від домашнього насильства, та дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі;

44) забезпечення соціального захисту дітей, які постраждали від торгівлі людьми, у тому числі інформування про таких дітей територіального органу Національної поліції, структурного підрозділу місцевої державної адміністрації, відповідального за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, для проведення відповідних заходів згідно із законодавством;

45) збір матеріалів, підготовка письмових висновків органу опіки та піклування для подання до суду або проєктів рішень органу опіки та піклування щодо розв’язання спорів між батьками стосовно прізвища, імені, місця проживання дитини, участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї;

46) представництво інтересів дітей у судах;

47) бере участь у допиті малолітніх та неповнолітніх дітей;

48) забезпечення здійснення контролю за цільовим використанням допомоги та виплат на дітей, у випадку встановлення фактів їх нецільового витрачання батьками чи особами, які їх замінюють, порушує питання про припинення таких виплат та притягнення до відповідальності винних осіб, здійснення контролю за цільовим використанням аліментів;

49) забезпечує реєстрацію народження знайденої, підкинутої, покинутої дитини або дитини, батьки якої померли чи місце проживання яких встановити неможливо;

50) забезпечує тимчасове влаштування дітей, залишених без батьківського піклування та прийняття рішення щодо повернення таких дітей до батьків чи осіб, що їх замінюють;

51) забезпечує захист прав внутрішньо переміщених дітей, що постраждали від воєнних дій та збройних конфліктів;

52) підготовка для подання до суду висновків органу опіки та піклування щодо позбавлення та поновлення батьківських прав; побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав; відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду; з інших питань, що стосуються прав дитини, які вирішуються із залученням або за ініціативою виконавчого органу сільської, селищної ради як органу опіки та піклування;

53) приймає документи та готує рішення органу опіки та піклування про вирішення спорів між батьками щодо участі у вихованні дитини, визначення місця проживання дитини тощо;

54) складання протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до частин п’ятої, шостої статті 184 (невиконання рішення органу опіки та піклування щодо визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від дитини) та статті 188-50 (невиконання законних вимог посадових (службових) осіб органу опіки та піклування) Кодексу України про адміністративні правопорушення;

55) розгляд питань, пов’язаних із доцільністю відрахування неповнолітніх здобувачів освіти із закладів професійної (професійно-технічної) освіти першого року навчання, здобувачів фахової передвищої та вищої освіти першого року навчання (далі - здобувач освіти), що передбачає:

отримання від закладу професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти повідомлення, у тому числі в електронній формі та за допомогою телефонного зв’язку, про заплановане відрахування неповнолітнього здобувача освіти із зазначенням підстав для такого відрахування за один місяць до прийняття відповідного рішення;

вивчення у взаємодії із законними представниками неповнолітнього здобувача освіти (протягом 10 робочих днів з дня отримання такого повідомлення) підстав запланованого відрахування на предмет їх відповідності законодавству у сфері захисту прав дітей; встановлення причин відрахування, визначення доцільності та можливості їх усунення;

у разі встановлення факту невідповідності підстав запланованого відрахування неповнолітнього здобувача освіти законодавству у сфері захисту прав дітей, подання закладу професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти аргументованого заперечення щодо такого відрахування;

56) сприяння в межах компетенції поверненню дітей-іноземців, виявлених на території громади, до місць їхнього постійного проживання та забезпечення їх соціального захисту до моменту повернення;

57) представництво від імені органу опіки та піклування інтересів дітей, розлучених із сім’єю, виявлених на території громади;

58) забезпечення організації діяльності Комісії з питань захисту прав дитини;

59) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

4. СЛУЖБА МАЄ ПРАВО

4. Служба має право:

1) приймати рішення з питань, що належать до її компетенції, які є обов’язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, посадовими особами, громадянами;

2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих Службою рішень;

3) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Цуманської селищної ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до компетенції Служби; від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

4) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності  у разі порушення прав та інтересів дітей з вимогою щодо відновлення порушених прав та інтересів;

5) перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності, стан виховної роботи з дітьми у закладах освіти за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників віком до 18 років на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

6) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

7) перевіряти умови утримання та виховання дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у закладах та сім`ях;

8) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім`ю та навчальні заклади;

9) влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім`ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;

10) вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;

11) представляти у разі необхідності інтереси дітей у судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності на підставі довіреності, виданої селищним головою;

12) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів щодо усунення таких причин;

13) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання або неналежного виконання ними покладених на них посадових обов`язків, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей;

14) укладати в установленому порядку угоди про співпрацю з науковими установами, громадськими об’єднаннями і благодійними організаціями з питань, які належать до компетенції Служби;

15) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Служби;

16) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до компетенції Служби;

17) визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;

18) відвідувати дітей, сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в Службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей;

19) розробляти та реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, вносити у встановленому законом порядку пропозиції щодо удосконалення роботи селищної ради у сфері соціального захисту дітей.

5. КЕРІВНИЦТВО СЛУЖБОЮ

1) Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою у відповідності до чинного законодавства.

2) На посаду начальника служби у справах дітей та сім`ї Цуманської селищної ради призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту, стаж роботи за фахом або на керівних посадах в органах місцевого самоврядування не менше 3 років, вільно володіє державною мовою.

  Начальник Служби:

1) Начальник Служби у справах дітей та сім`ї здійснює керівництво Службою, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Службу завдань, визначає функції працівників Служби, здійснює розподіл обов’язків між ними, сприяє створенню належних умов роботи у Службі;

2) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Служби;

3) планує роботу Служби і забезпечує виконання перспективних і поточних планів роботи;

4) організовує підготовку проектів рішень Цуманської селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Цуманського селищного голови з питань, віднесених до компетенції Служби, організовує контроль за їх виконанням;

5) видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

6) подає на затвердження селищному голові кошторис і штатний розпис Служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

7) затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції та визначає функціональні обов’язки працівників Служби, визначає завдання працівникам Служби, забезпечує раціональний розподіл обов’язків між ними;

8) контролює дотримання працівниками Служби вимог законодавчих та нормативно-правових актів України, додержання правил внутрішнього трудового розпорядку,  вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи Служби, забезпечує підвищення кваліфікації працівників, аналізує показники роботи Служби, готує подання селищному голові щодо застосування заходів заохочення або стягнення до працівників Служби;

9) забезпечує взаємодію Служби з іншими структурними підрозділами Цуманської селищної ради, служби у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації;

10) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису Служби;

11) в межах наданих повноважень представляє Службу у відносинах з іншими виконавчими органами, органами державної влади, судами, підприємствами, установами, організаціями;

12) звітує перед селищним головою про хід виконання покладених на Службу завдань та затверджених планів роботи;

13) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби;

14) здійснює інші повноваження, визначені законодавством;

6. ФІНАНСУВАННЯ СЛУЖБИ

1) Утримання Служби здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Положення про Службу, гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та обсяг видатків на утримання Служби затверджуються Цуманською селищною радою.

Утримання та матеріально-технічне забезпечення Служби здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Кошторис та штатний розпис Служби затверджується у встановленому порядку  селищним головою у межах визначеної граничної чисельності Служби та фонду оплати праці її працівників. Нарахування заробітної плати працівникам Служби здійснюється з урахуванням окладу, категорії посади, рангу, вислуги років, набавок, доплат та премій.

Преміювання здійснювати в межах коштів, передбачених у кошторисі та економії коштів на оплату праці, а також відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, до державних та професійних свят, ювілейних дат, згідно з діючим законодавством.

Селищний голова                                                     Анатолій ДОРОШУК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь