Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Цуманської громади на 2021-2024 роки

Дата: 17.08.2021 14:59
Кількість переглядів: 479

                                                                    Фото без опису

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

 

                                                           РІШЕННЯ                   ПРОЄКТ   

         

 

від     серпня 2021 року                   Цумань                        №

 

Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Цуманської громади на 2021-2024 роки

 Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 14 Закону України «Про освіту», на виконання Указу Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2020 – 2025 роки», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року № 641, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 13.01.2020 №1/9-12 та з метою розвитку в суспільстві національної свідомості, формування почуття патріотизму на засадах духовності та моральності, популяризації духовно-культурної спадщини українського народу, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді Цуманської громади на 2021-2024 роки (додається).

2.Затвердити заходи Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Цуманської громади на 2021-2024 роки (додаток 1).

3. Виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Цуманської громади на 2021-2024 роки покласти на відділ освіти, молоді та  спорту Цуманської селищної  ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань.

 

Селищний голова                                                      Анатолій ДОРОШУК

 

                                                           

                                                         Додаток до рішення №               від         2021р

 

       Програма національно - патріотичного виховання дітей та молоді

                               Цуманської громади на 2021 - 2024 роки

 

                                                              1. Вступ

В Україні національно - патріотичне виховання дітей та молоді має стати одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства щодо розвитку громадянина як високоморальної особистості, яка плекає українські традиції, духовні цінності, володіє відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатна реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідує європейські цінності, готова до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України. Актуальність національно-патріотичного виховання громадян, особливо дітей та молоді, зумовлюється процесом консолідації та розвитку українського суспільства, сучасними викликами, що стоять перед Україною і вимагають подальшого вдосконалення системи національно-патріотичного виховання. У закладах дошкільної освіти, загальноосвітніх школах патріотичне виховання є невід’ємною частиною освітнього процесу. Всі предмети гуманітарного циклу об'єднують в собі елементи патріотичного виховання. Діти одержують теоретичні знання, які прямо або опосередковано впливають на формування духовно багатої особистості, ціннісного ставлення до держави та суспільства. У позакласній роботі головна увага приділяється проведенню заходів, які покликані вирішувати основні завдання патріотичного та громадянського виховання.  Діяльність позакласної та позашкільної роботи закладів спрямована на формування у дітей та молоді поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей, безпосередньо через освітній процес у гуртках художньо - естетичного, еколого - натуралістичного, туристсько - краєзнавчого та інших напрямів творчості. Серед сучасних державотворчих процесів, які відбуваються в Україні, у суспільстві спостерігається пробудження громадянської і громадської ініціативи, виникають різні громадські рухи, молодіжні організації, розповсюджується волонтерська діяльність. Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді у закладах освіти Цуманської громади на 2021-2024 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Концепції національно патріотичного виховання дітей і молоді, методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. В основу Програми покладено ідею розвитку української державності як консолідуючий чинник розвитку суспільства й нації в цілому.

                                   2. Загальні положення Програми

2.1. Програма базується на основі принципів національної самобутності українського народу, його консолідації навколо спільного майбутнього, захисту незалежності, територіальної цілісності України та формування спільних ціннісних орієнтацій через дієву участь у процесі розбудови Української держави. Програма ґрунтується на нормативно – правових документах та положеннях.

2.2. Проблеми, які потребують розв’язання під час формування національно - патріотичного виховання підростаючої молоді:

2.2.1. відсутність ефективного механізму формування й реалізації державної політики в сфері національно-патріотичного виховання, практичних комунікацій у цьому напрямі з громадянським суспільством;

2.2.2. відсутність загальнодержавного підходу до формування української ідентичності, громадянськості та національно-патріотичної свідомості громадян України, особливо дітей та молоді;

2.2.3. наявність істотних відмінностей у системах цінностей, світоглядних орієнтаціях груп суспільства, населення певних територій країни, окремих громадян, внаслідок чого продукуються протилежні погляди на минуле і майбутнє нації, шляхи її подальшого поступу, утворюється підґрунтя для невиправданої фрагментації, просування несумісних із незалежністю держави місцевих ідентичностей, міжрегіональних, міжетнічних, мовних конфліктів, що жодним чином не сприяє національній консолідації, суперечить принципам державності та соборності України та позначається на здобутках державотворення;

2.2.4. відсутність єдиної державної інформаційно-просвітницької політики щодо питань організації та висвітлення заходів із національно-патріотичного виховання;

2.2.5. перетворення інформаційного простору на інструмент маніпуляції суспільною свідомістю, продукування ціннісної дезорієнтації;

2.2.6. недостатня законодавча та нормативно-правова урегульованість сфери національно патріотичного виховання;

2.2.7. недостатній рівень обміну досвідом, успішними практиками в сфері формування громадянськості з країнами євроатлантичного простору;

2.2.8. відсутність єдиного методичного і термінологічного підходу до процесу національно - патріотичного виховання;

2.2.9. низький рівень матеріально-технічного забезпечення та розвитку інфраструктури сфери національно-патріотичного виховання.

2.3. Наявність зазначених проблем зумовлює необхідність упровадження та реалізації єдиної загальнодержавної політики в сфері національно-патріотичного виховання.  Тому перед нами зараз стоїть завдання швидкого і якісного відродження національно-патріотичного виховання, що є частиною національної безпеки і обороноздатності держави, інструментом утвердження громадянської єдності на основі національно-патріотичних та демократичних цінностей. Реалізація цих завдань можлива шляхом розроблення Програми – національно патріотичного виховання дітей та молоді на 2021- 2024 роки.

                            3. Мета та основні завдання Програми

3.1. Метою Програми є: утвердження патріотизму, посилення моральної складової в загальній системі формування у молоді національної гідності, готовності до виконання громадянських та конституційних обов’язків, особистісних рис громадянина Української держави, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, набуття соціального досвіду, фізичної досконалості, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури, розвиток психологічних і професійних якостей.

3.2. Основними завданнями Програми є:

3.2.1. виховання поваги у дітей та молоді до Конституції України, законів України, державної символіки - Герба, Прапора, Гімну України;

3.2.2.формування у дітей та молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов'язку щодо захисту національних інтересів України;

3.2.3. виховання поваги до культури всіх народів;

3.2.4. утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

3.2.5. формування здорового способу життя як важливої складової розвитку та виховання людини, підготовки її до високопродуктивної праці, захисту Батьківщини та організації змістовного дозвілля;

3.2.6. виховання здатності протидії проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності, сепаратизму, шовінізму, фашизму. 3.2.7. формування культури соціальних і політичних стосунків у молоді;

3.2.7. залучення дітей та молоді до активної участі у національно-культурному житті українського народу, розвитку звичаїв та традицій;

3.2.8. впровадження системи заходів щодо підвищення культурно-освітнього рівня молодих громадян, їх духовного самовдосконалення та змістовного дозвілля;

            4. Шляхи і засоби розв’язання завдань, обсягів та джерел фінансування

4.1. Виконання Програми здійснюється за такими напрямами :

4.1. 1.Національно-патріотичне виховання:

 - проведення заходів, спрямованих на реалізацію патріотичного виховання в закладах освіти громади;

 - забезпечення активної участі дітей та молоді в заходах національно-патріотичного спрямування;

 - створення умов для популяризації кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного українського народу, формування культури спілкування, відповідального ставлення до української мови, вироблення умінь і навичок вільного користування з комунікативною метою усно й письмово українською мовою;

- активне залучення до патріотичного виховання дітей та молоді учасників бойових дій, військовослужбовців та членів їх сімей, волонтерів, діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спорт;

 - підвищення рівня толерантності, запобігання проявам ксенофобії, расової та етнічної нетерпимості в молодіжному середовищі;

 - активізація представників учнівського самоврядування у підготовці та проведенні заходів патріотичного спрямування;

 - підвищення професійної компетентності фахівців у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді в системі освіти, культури, спорту.

4.1.2 Співпраця з громадянським суспільством : - активне залучення до національно-патріотичного виховання дітей та молоді дитячих і молодіжних громадських організацій (об’єднань), використання їхнього досвіду, потенціалу, методів роботи у вихованні патріотів України; - підтримка та сприяння волонтерським проектам, іншої громадської діяльності та самоорганізації українських громадян, спрямованої на заохочення дітей та молоді до благодійних соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив і проектів; - долучення батьківської громадськості до популяризації кращого досвіду патріотичного виховання.

4.1.3.Організаційно – методична підтримка:

- вивчення сучасних виховних систем, технологій і методик у сфері національно патріотичного виховання, узагальнення та поширення найкращого досвіду у цій сфері;

- впровадження навчальних дисциплін духовно-морального спрямування як основи формування особистості та підгрунтя для національно-патріотичного виховання;

- формування єдиних стандартів діяльності у сфері національно-патріотичного виховання та інструментів їх впровадження;

 - підвищення професійної компетентності фахівців у сфері національно-патріотичного виховання, налагодження конструктивної взаємодії між суб’єктами національно патріотичного виховання.

 4. 1.4.Військово-патріотичне виховання молоді:

- проведення заходів зі спортивної підготовки, фізичного виховання, спрямованих на утвердження здорового способу життя молодих громадян та створення відповідних умов;

- набуття молоддю практичних навичок з основ військової справи;

 - активізація виховної роботи з дітьми та молоддю засобами Всеукраїнської дитячої військово - патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”);

 - налагодження співпраці з місцевими військовими формуваннями як мотивація готовності до вибору військових професій;

 - залучення до військово-патріотичного виховання дітей та молоді учасників бойових дій на сході України;

 - здійснення заходів, спрямованих на підвищення престижу військової служби;

 - профілактика негативних проявів поведінки, злочинності, наркоманії, алкоголізму серед дітей та молоді шляхом залучення дітей і молоді до участі у заходах із національно патріотичного виховання.

 4.1.5. Інформаційне та методичне забезпечення національно - патріотичного виховання:

 - організація на веб - сторінках закладів освіти постійно діючих рубрик, що популяризують українську історію, боротьбу українського народу за незалежність, мову та культуру, досвід роботи з національно-патріотичного виховання різних соціальних інституцій;

- організація та координація інформаційно-просвітницької роботи у сфері національно патріотичного виховання;

 - удосконалення підготовки та перепідготовки кадрів, які займаються питаннями національного і патріотичного виховання дітей та молоді в системі освіти, культури, спорту;

- проведення загального соціологічного опитування серед учнів та вихованців закладів освіти щодо розуміння сучасною молоддю поняття патріотизму, ставлення підростаючого покоління до держави та громадянського суспільства;

 - проведення конференцій, «круглих столів», семінарів, щодо розгляду актуальних питань і завдань патріотичного виховання.

4.2.Використання форм й методів національно-патріотичного виховання, що базуються на українських народних традиціях, прикладах героїчної боротьби українського народу за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, відстоювання демократичного вибору України. Сприяння розроблення та реалізації планів дій та програм із національно патріотичного виховання підростаючої молоді, згідно з принципами та пріоритетними напрямами, визначеними у Концепції розвитку національно – патріотичного виховання. Під час моніторингової діяльності в напрямі національно-патріотичного виховання підростаючого покоління. Сприяння залученню національно-патріотичної активної молоді до діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; впровадження інноваційних підходів та технологій, що сприяють формуванню високої національно патріотичної свідомості. Оптимальним способом розв’язання проблеми є розроблення комплексу заходів з відповідним фінансуванням, виконання яких сприятиме послідовному та системному вирішенню питань реалізації пріоритетних завдань Програми.

4.3. Реалізацію Програми планується здійснити за рахунок загальних бюджетних призначень, передбачених чинним законодавством.

4.4. Очікувані результати: Виконання Програми дасть змогу :

4.4.1.створенню ефективної виховної системи національно-патріотичного виховання молоді;

4.4.2. забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості і відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про спільне благо, збереження та шанування національної пам’яті;

4.4.3. підвищенню фахової майстерності педпрацівників;

4.4.4.організувати роботу творчих груп педагогів базових предметів з орієнтацією на роботу з формування національно – патріотичного виховання підростаючого покоління;

4.4.5.зберегти стабільності в суспільстві, соціальному та економічному розвитку країни, зміцнення її обороноздатності та безпеки.

                       5. Напрями діяльності та заходи Програми

5.1.Напрями діяльності та заходи реалізації Програми викладені у додатку1 до Програми.

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Додаток1

                                                         до програма національно - патріотичного

                                                          виховання дітей та молоді  Цуманської громади

                                                          на 2021 - 2024 роки.

 

 

 

        Напрямки діяльності та основні заходи Програми національно -
         патріотичного виховання молоді Цуманської селищної ради на

                                          2021 - 2024 роки

 

  №

 з/п

Перелік заходів Програми

Строк

виконання

заходу

Виконавці

Джерела

фінансуван

ня

(бюджет)

1

2

3

4

5

1.1

Організація та проведення освітньо-виховних заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді (акції, семінари, засідання за круглим столом, інші заходи)

  2021 -2024

роки

Виконавчий

комітет

Цуманської селищної

ради (освіта, культура)

Не потребу

фінансуван

ня

2.1

Забезпечення в засобах масової

інформації та на веб-сайті інформаційних та методичних

2021 -2024

роки

Виконавчий

комітет

Цуманської

Не потребу

фінансуван

 

 

 

 

 

матеріалів, спрямованих на:

  • формування         ціннісних

орієнтирів         і        громадської

свідомості;

  • збільшення      чисельності

молоді, яка пишається своїм українським        походженням,

громадянством, а також тієї, що готова до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної              цілісності

України;

 

селищної

ради (освіта, культура)

ня

2.2

Започаткування у засобах масової інформації тематичної рубрики з метою поширення інформаційного поля громади стосовно національно - патріотичного виховання

2021 -2024

роки

Виконавчий

комітет

Цуманської селищної

ради (освіта, культура)

Не потребу

фінансуван

ня

2.3

Підвищення рівня знань про видатних особистостей української державотворення.

2021 -2024

роки

Виконавчий

комітет

Цуманської

селищної ради (освіта, культура)

Не потребу

фінансуван

ня

3.

 

3.1

Проведення заходів (акції, змагання, конкурси, ігри тощо), спрямовані на популяризацію національної духовно - культурної спадщини українського народу

2021 -2024

роки

Виконавчий

комітет

Цуманської

селищної

ради (освіта, культура)

Місцевий

бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» (Джура»).

2021 -2024

роки

Виконавчий

комітет

Цуманської селищної

ради (освіта, культура)

Місцевий

бюджет

3.3

Ушанування героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України

2021 -2024

роки

Виконавчий

комітет

Цуманської

селищної

ради (освіта, культура)

Місцевий

бюджет

3.4

Залучення дітей і молоді до відвідувань закладів, що популяризують культурні та мистецькі традиції українського народу, експозиції музеїв, присвячені національно - визвольній боротьбі українців.

2021 -2024

роки

Виконавчий

комітет

Цуманської селищної

ради (освіта, культура)

Не потребу

фінансуван

ня

 

 

 

3.5

Залучення коштів спеціальних фондів, внески міжнародних благодійних організацій та інших джерел, незаборонених законодавством для реалізації заходів національно-патріотичного спрямування

2021 -2024

роки

Виконавчий

комітет

Цуманської селищної ради (освіта, культура)

За рахунок

коштів

незабороне

них

законодавс

вом

Всього

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь