Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Проект Статуту ЗДО «Телесик» с. Карпилівка

Дата: 15.01.2021 11:18
Кількість переглядів: 339

                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                         рішенням  Цуманської селищної ради                                                                       року №

 

 

 

 

        СТАТУТ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ТЕЛЕСИК» СЕЛА КАРПИЛІВКА ЦУМАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Карпилівка

2021

 

I. Загальні положення

1. Заклад дошкільної освіти «Телесик» села Карпилівка Цуманської селищної ради Волинської області є комунальним закладом Цуманської об’єднаної територіальної громади.

2. Засновником Закладу дошкільної освіти «Телесик» села Карпилівка Цуманської селищної ради Волинської області (далі – ЗДО) є Цуманська селищна рада (код ЄДРПОУ 04333885; адреса: 45233, Волинська область, Ківерцівський район, смт Цумань, вулиця Грушевського, будинок 2) (далі – Засновник). 

3. Повна назва ЗДО - Заклад дошкільної освіти «Телесик» села Карпилівка Цуманської селищної ради Волинської області, скорочена назва –ЗДО «Телесик» с. Карпилівка.

4. Юридична адреса ЗДО: 45232, Волинська обл., Ківерцівський р-н, село Карпилівка, вулиця Івана Франка, будинок 13.

5. ЗДО в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №305, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом, рішеннями Засновника.

6. ЗДО є юридичною особою, має печатку, штамп, бланк з власними реквізитами, за рішенням засновника може бути розпорядником бюджетних коштів, мати рахунки в установах банку.

7. Головною метою ЗДО є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

8. Діяльність ЗДО направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

9. ЗДО приймає рішення і здійснює діяльність в межах повноважень, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, рішеннями Засновника.

10. ЗДО несе відповідальність перед особою, суспільством,  державою та Засновником за:

реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

11. Взаємовідносини між ЗДО з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

II. Комплектування ЗДО

1. У ЗДО функціонують групи загального розвитку з денним перебуванням дітей:   групи  дошкільного віку та групи раннього віку.

2. Прийом дітей до ЗДО здійснюється завідувачем протягом  календарного року на підставі:

1) заяви батьків, або осіб, які їх замінюють;

2) свідоцтва про народження дитини;

3) медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад;

4) медичної довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;           5) документи для встановлення батьківської плати.

3. За дитиною зберігається місце у ЗДО у разі:

1) її хвороби;

2) карантину;

3) санаторного лікування;

4) на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;

5) у літній період (75 календарних днів).

4. Відрахування дітей із ЗДО може здійснюватися:

1) за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

2) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в ЗДО;

3) у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

5. ДЗН письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не пізніше як за 10 календарних днів до дня відрахування. 

 

III. Режим роботи ЗДО

1.ЗДО працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин щодня. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

2.Щоденний графік роботи ЗДО:

початок роботи о 8.00, закінчення роботи о 18.30.

3.Щоденний графік роботи груп ЗДО:

групи  дошкільного віку: початок роботи о 8.00, закінчення роботи о 18.30.

групи раннього віку: початок роботи о 8.00, закінчення роботи о 18.30.

 

IV. Організація навчально-виховного процесу у ЗДО

1. Навчальний рік в ЗДО починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у ЗДО проводиться оздоровлення дітей.

2. ЗДО здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.

3. План роботи ЗДО схвалюється педагогічною радою ЗДО, затверджується завідувачем ЗДО і погоджується із Засновником.  План роботи ЗДО на оздоровчий період додатково погоджується з  територіальним органом Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

4. У ЗДО визначена українська мова навчання і виховання дітей.

     5. Зміст навчально-виховного процесу в ЗДО визначається Базовим компонентом дошкільної освіти відповідно до чинних програм розвитку дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами, рекомендованих (схвалених) Міністерством освіти і науки України.

         6. ЗДО організовує освітній процес за пріоритетними  напрямами визначеним річним планом роботи ЗДО, який щорічно затверджується завідувачем ЗДО та погоджується на педраді.

 

V. Організація харчування дітей у ЗДО

1. ЗДО забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, згідно встановлених норм.
2. У ЗДО встановлено збалансоване трьохразове харчування. 

3. Для дітей, які перебувають у ЗДО менше шести годин, організація харчування, його форми і кратність визначаються за домовленістю з батьками, або особами, які їх замінюють.

4. Порядок встановлення плати за харчування дитини в ЗДО визначається  Кабінетом  Міністрів України та рішеннями Засновника.

5. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та завідувача ЗДО.

 

VI. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

1. Медичне обслуговування дітей ЗДО здійснюється медичними закладами та медичними працівниками ЗДО (за наявності).

2. Медичні заклади, працівники здійснюють лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

 

VII. Учасники навчально-виховного процесу

1. Учасниками навчально-виховного процесу у ЗДО є: діти дошкільного віку, завідувач закладу, педагогічні працівники, помічники вихователів та няні, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

2. Учасникам навчально-виховного процесу за успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: грамоти, подяки, грошові премії в межах затвердженого фонду заробітної плати або за рахунок інших власних надходжень.  

3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

1) безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

2) захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

3) захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

4) здоровий спосіб життя.

4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

1) обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування ЗДО;

2) звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

3) брати участь в покращанні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази ЗДО;

4) відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

5) захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

           5. Обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють:

        1) забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти;

        2) своєчасно вносити плату за харчування дитини в ЗДО у встановленому порядку;

         3) своєчасно повідомляти ЗДО про можливість відсутності або хворобу дитини;

         4) слідкувати за станом здоров’я дитини, постійно дбати про  фізичне здоров’я, психічний стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів, здібностей;

            5) поважати  гідність дитини;

         6) виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

7) виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

8) інші обов’язки, що передбачені законодавством України.

6. Відвідування дитиною ЗДО не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

7. На посаду педагогічного працівника ЗДО призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний та психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

 8. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Засновника та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

9. Педагогічні працівники мають право:

  1) на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і   засобів роботи з дітьми;

  2) брати участь у роботі органів самоврядування ЗДО;

  3) об’єднуватися у професійні спілки України та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України;

  4) на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

  5) проводити у встановленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

  6) вносити пропозиції щодо поліпшення роботи ЗДО;

  7) на захист професійної честі та власної гідності;

  8) на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України;

   9) інші права, що не суперечать законодавству України.

   10.  Педагогічні працівники зобов’язані:

   1) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

   2) виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

   3) дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

   4) забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного або психічного насильства;

   5) брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності;

   6 виконувати накази та розпорядження керівництва;

   7) інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

   11. Педагогічних та інших працівників ЗДО призначає на посади та звільняє  з посад завідувач ЗДО.

   12. Педагогічні працівники ЗДО один раз на 5 років підлягають атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

    13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку ЗДО, не виконують посадових обов'язків, умов колективного договору, або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи  відповідно до чинного законодавства України.

     14. Працівники ЗДО несуть відповідальність за  збереження  життя, фізичне і психічне здоров’я  дитини згідно з чинним законодавством України.

     15. Працівники ЗДО  у відповідності до Закону України  «Про забезпечення  санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди  не рідше  двох  разів на рік.

              

VIIІ. Управління ЗДО

       1. Вищим органом управління ЗДО є Цуманська селищна рада.

       2. Безпосереднє керівництво роботою ЗДО  здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади згідно чинного законодавства України.

        3. Завідувач ЗДО:

        1) відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

        2) здійснює керівництво та несе відповідальність за діяльністю ЗДО;

        3) діє від імені ЗДО, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

        4) розпоряджається в установленому Засновником порядку майном і коштами ЗДО і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази ЗДО;

        5) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ЗДО;

        6) видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

        7) розробляє штатний розклад в межах фонду заробітної плати, який погоджує із Засновником ;

        8) відповідає за організацію харчування і медичне обслуговування дітей;

        9) затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників ;

        10) забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

        11) забезпечує відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

        12) підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

        13) організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

        14) щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність ЗДО на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють;

        15) відповідає за техніку безпеки, охорону праці та пожежну безпеку, розробляє інструкції з цих питань.

        5. Постійно діючий колегіальний орган у ЗДО — педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: завідувач, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. До педагогічної ради можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними до педагогічної ради з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільним закладом.

Педагогічна рада закладу:

1) розглядає питання навчально-виховного процесу в ЗДО та приймає відповідні рішення;

2) організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

3) приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб ЗДО.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше чотирьох разів на рік.

          6. Органом громадського самоврядування ЗДО є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників ЗДО – 70%, батьків – 30%. Термін їх повноважень становить 1 рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

1) обирають раду ЗДО, її членів і голову,  встановлюють  термін її повноважень;

2) заслуховують звіт завідувача ЗДО з питань статутної діяльності закладу, голови ради ЗДО, дають оцінку їх діяльності шляхом таємного або відкритого голосування;

3) розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності ЗДО;

4) затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ЗДО.

7. У період між загальними зборами діє рада ЗДО.

Засідання ради ЗДО є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники ЗДО, батьки, засновники, спонсори та інші).

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету ЗДО, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

 

                                                       ІХ. Майно ЗДО

1. Матеріально-технічна база ЗДО включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності.

2. Всі правочини щодо майна здійснюються відповідно до рішень Засновника.

          3. Вимоги до матеріально-технічної бази ЗДО визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами  і правилами, а також Типовим переліком обов’язкового обладнання ЗДО, у тому числі навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.

 

Х. Фінансово-господарська діяльність ЗДО

1. Фінансово-господарська діяльність ЗДО здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України на основі кошторису.

2. Джерелами фінансування ЗДО є кошти:

1) Засновника, передбачені у бюджеті;

2) батьків або осіб, які їх замінюють;

3) добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

4) інші надходження, передбачені чинним законодавством.

 3. Дошкільний заклад за погодженням із Засновником має право:

1) придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

2) отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

3) здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

4. ЗДО є неприбутковою установою.

5. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в ЗДО визначається законодавством України.

 

ХІ. Контроль за діяльністю ЗДО

1. Загальний контроль за діяльністю ЗДО здійснює Засновник.

2. Контроль за дотриманням ЗДО державних вимог щодо змісту й обсягу дошкільної освіти може здійснюватись компетентними органами.

             3. Основною формою контролю за діяльністю ЗДО є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

ХІІ.  Реорганізація або ліквідація ЗДО

         1. Рішення про ліквідацію або реорганізацію ЗДО приймає Засновник або суд.

         2.Реорганізація ЗДО може відбуватися шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення в порядку,  встановленому  законодавством України.

  3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії  до неї переходять повноваження щодо управління ЗДО.

         4.У  випадках реорганізації права та зобов’язання ЗДО переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства України.

5. При реорганізації і ліквідації ЗДО ліквідаційною комісією вирішується питання щодо забезпечення вихованцям ЗДО можливості подальшого  отримання  дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства України, щодо  оцінки наявного майна ЗДО, складання ліквідаційного балансу і представлення його Засновнику. Засновник приймає рішення щодо майна, що залишилось.

Працівникам ЗДО гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до Кодексу законів  про працю.

6. У разі припинення ЗДО його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

ХІІІ. Заключні   положення

1.Цей Статут набуває чинності з дня його державної реєстрації.

2.Зміни та доповнення до цього Статуту мають силу, якщо вони відповідають чинному законодавству України, оформлені письмово, затверджені Засновником і зареєстровані в установленому законодавством порядку.

3.Умови, які не передбачені цим Статутом, регламентуються чинним законодавством України та нормативними актами Засновника.

4.Цей Статут складається з тринадцяти  розділів, що викладені на десяти аркушах.

 

Селищний голова                                                                                 А.В. Дорошук


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь