Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Про затвердження змін до Положення про відділ освіти, молоді та спорту Цуманської селищної ради ради

Дата: 09.05.2024 11:38
Кількість переглядів: 65

 

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

                                                        Цумань                                        

 

 

   травня  2024 року                                                              35 сесія 8 скликання

 

Про  затвердження змін до Положення про відділ освіти, молоді та спорту Цуманської селищної ради ради

 

Відповідно до статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Цуманська селищна рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити зміни до Положення про відділ освіти, молоді та спорту ( гуманітарний відділ) Цуманської селищної ради  (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісію  з гуманітарних  питань  ( Шульгач Сергій Миколайович) .

 

 

Селищний голова                                                        Анатолій ДОРОШУК    

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення   35 сесії  

Цуманської селищної ради 8 скликання

від  травня 2024 року №

 

Селищний  голова ________ А. ДОРОШУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ЦУМАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

                                  (ГУМАНІТАРНИЙ ВІДДІЛ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 рік

Селище Цумань

 

1. Загальні положення

 

1. Відділ освіти, молоді та спорту Цуманської селищної ради (далі – відділ освіти, молоді та спорту) є  місцевим органом управління освітою, який нею створено та їй підзвітний і підконтрольний, виконавчому комітету Цуманської селищної ради та селищному голові, а з питань здійснення делегованих повноважень – підконтрольне вищестоячим органам виконавчої влади.

 

2. Місцезнаходження відділу освіти, молоді та спорту: 45233, Волинська область, селище  Цумань, вул.  Грушевського,2.

 

3. Відділ освіти, молоді та спорту не є юридичною особою.  Відділ освіти, молоді та спорту є неприбутковою організацією, має статус бюджетної установи.

 

4. Відділ освіти, молоді та спорту у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, рішеннями Цуманської селищної ради, розпорядженнями та дорученнями селищного голови, цим Положенням.

 

 1. Відділ, молоді освіти та спорту у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об¢єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

  

6. Відділ освіти, молоді та спорту утримується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел не заборонених чинним законодавством України.   

 

7. Основними завданнями відділу освіти, молоді  та спорту є:

  • участь у забезпеченні реалізації державної політики в галузі освіти, молоді та спорту з урахуванням особливостей соціальнокультурного середовища  територіальної громади;
  • створення у межах повноважень умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти;
  • сприяння діяльності молодіжних, спортивних та інших громадських організацій у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;
  • створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти, відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей; у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечення здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;
  • аналіз стану освіти в Цуманській  територіальній громаді, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі закладів освіти згідно з освітніми потребами громадян;
  • розробка та організація виконання  програми розвитку  освіти;
  • забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального) потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей ;
  • координація діяльності закладів освіти, що знаходяться в межах відповідної території та належать до сфери управління міської ради, організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріальнотехнічного і науково-методичного забезпечення та розвитку на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;
  • аналіз та моніторинг якості освітньої діяльності закладів освіти, що перебувають у сфері управління;
  • здійснення контролю за дотриманням актів законодавства в галузі освіти, виконання закладами освіти усіх форм власності, розташованими на території Цуманської територіальної громади, державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти;
  • створення умов для вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України, ведення обліку та складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;
  • навчально-методичне керівництво та інспектування закладів освіти, що знаходяться в межах відповідної території і є комунальною власністю органів місцевого самоврядування, організація їхнього фінансового забезпечення та зміцнення їхньої матеріальної бази; координація діяльності цих закладів освіти;
  • здійснення за дорученням і в межах, встановлених Кабінетом Міністрів України, повноважень засновника щодо комунальних закладів освіти, що перебувають у його підпорядкуванні, інших повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування;
  • сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в освітньому процесі закладів освіти Цуманської територіальної громади;
  • сприяння розвитку видів спорту та федераціям з видів спорту визнаних в Україні;
  • організація і проведення фізкультурноспортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;
  • забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров¢я та захисту прав учасників освітнього  процесу у закладах загальної середньої та дошкільної освіти.

 

2. Основні функції  відділу освіти, молоді та спорту

 

            Відділ освіти, молоді та спорту відповідно до покладених на нього завдань та делегованих повноважень виконує основні функції:

            2.1. Організація виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Волинської облдержадміністрації, Управління фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією:

          2.1.1.Забезпечує:

- виконання національних, державних, галузевих, міжгалузевих та регіональних програм поліпшення становища молоді;

- здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

- у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи;

- в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

- захист персональних даних;

- доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ освіти, молоді та спорту;

- опрацювання запитів та звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

- координацію своєї роботи з підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку, інших структурних підрозділів;

- сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні ними роботи з питань фізичної культури та спорту;

- формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; організацію та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

- здійснення заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді

- здійснення аналізу стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку освітньої галузі Цуманської територіальної громади та вживає заходів щодо усунення недоліків;

- організацію роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

- розгляд в установленому законодавством порядку звернення громадян із питань, що належать до компетенції відділу освіти, молоді та спорту, в разі потреби вживає заходи щодо усунення причин, що зумовили їх появу;

2.1.2. Розробляє:

- проєкти нормативно-правових актів (розпорядження селищного голови, рішення виконавчого комітету та селищної ради), що стосуються питань молодіжної політики та політики у галузі фізичної культури та спорту;

- пропозиції щодо бюджетних асигнувань на виконання програм та подає їх на розгляд селищному голові;

- самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання селищному голові;

2.1.3. Бере участь у:

- підготовці проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

- вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

 

            2.1.4. Сприяє відкриттю і розвитку сучасних гуртків з інтерактивними, творчими, розвиваючими програмами для дітей та молоді;

            2.1.5. Взаємодіє з органами місцевого самоврядування;

            2.1.6. Здійснює управління закладами освіти, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні відділу освіти, молоді та спорту, координує їх діяльність та організовує роботу  щодо їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення та розвитку на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

            2.1.7. Вносить пропозиції до міської ради про:

- відкриття груп в закладах дошкільної освіти, навчально-виховних комплексів, створення опорних закладів загальної середньої освіти тощо, сприяє їх матеріальній підтримці;

- введення додаткових посад до штатних розписів навчальних закладів;

            2.1.8. Координує роботу керівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти,  Центру культури, дозвілля та спорту  з питань навчання і виховання дітей дошкільного та шкільного віку;

2.1.9. Організовує та проводить спартакіади, конкурси, турніри,
виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, фізкультурно-спортивні
заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня та фізичного вдосконалення дітей та молоді;

 

            2.2. Організація нормативно-правового забезпечення закладів загальної  середньої, дошкільної та позашкільної освіти в Цуманській територіальній громаді:

            2.2.1. Забезпечує розвиток системи освіти в закладах освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

            2.2.2. Створює у межах своїх повноважень умови для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти Цуманської територіальної громади;

            2.2.3. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості  здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;

            2.2.4. Проводить експертну оцінку статутів закладів освіти комунальної власності, їх підготовку для реєстрації місцевими органами виконавчої влади;

            2.2.5. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин; упроваджує в практику освітні програми відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу та національних меншин України;

            2.2.6. Упроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки України нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти.

 

            2.3. Організація навчально-методичного забезпечення закладів загальної  середньої, дошкільної та позашкільної освіти в громаді:

            2.3.1. Забезпечує моніторинг у сфері освіти Цуманської територіальної громади щодо захисту інтелектуальної власності;

            2.3.2. Вносить на розгляд Міністерства освіти і науки України пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів закладів загальної середньої освіти, новітніх освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам району статусу експериментальних;

            2.3.3. Формує спільно з навчальними закладами замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту;

            2.3.4. Організовує доставку підручників, бланків документів про освіту для забезпечення ними учнів та вихованців навчальних закладів Цуманської територіальної громади.

            2.3.5. Залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

            2.3.6. Проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інші заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і учнівської молоді Цуманської територіальної громади.

            2.3.7. Видає інформаційно-методичні бюлетені;

            2.3.8. Забезпечує в межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формує програми розвитку позашкільної освіти, спрямовані на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої учнівської молоді та здійснює навчально-методичне керівництво із зазначених питань;

            2.3.9. Здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів із фізичної культури і спорту в освітніх закладах Цуманської територіальної громади, пропагандою здорового способу життя;

            2.3.10. Здійснює аналіз та моніторинг якості освітньої діяльності закладів освіти .

 

;

            2.4.1. Вносить пропозиції щодо проєкту селищного бюджету з питань компетенції відділу освіти, молоді та спорту;

            2.4.2. Забезпечує ефективне та цільове використання виділених на освітню галузь бюджетних коштів;

            2.4.3. Здійснює підготовку пропозицій до проєктів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти, забезпечує їх виконання;

            2.4.4. Розробляє та подає на розгляд селишній раді пропозиції щодо проєктів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм та здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, фізкультури та спорту;

            2.4.5. Оприлюднює офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного закладу освіти, та інші видатки у сфері освіти.

 

            2.5. Організація матеріально-технічного забезпечення закладів загальної  середньої, дошкільної та позашкільної освіти в Цуманській територіальній громаді:

            2.5.1. Забезпечує відповідно до законодавства створення в закладах освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами;

            2.5.2. Організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

           

            2.5.3. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти; поточному та капітальному ремонту приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо в межах відповідного фінансування;

           

            2.5.4. Здійснює контроль за технічним станом та ефективністю
використання спортивних споруд та відповідає за дотримання правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів на спортивних спорудах

 

            2.6. Організація діяльності учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої, дошкільної освіти та забезпечення їх соціального захисту:

            2.6.1. Координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і учнівської молоді.

            2.6.2. Надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім’ях, до закладів інституційного догляду та виховання дітей, і в сім’ях під опіку (піклування), на усиновлення, забезпечує захист особистих і майнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги;

            2.6.3. Надає допомогу закладам загальної середньої освіти та здійснює контроль в межах своїх повноважень за організацією безоплатного регулярного підвезення до місць навчання і на зворотньому шляху учнів (вихованців), які проживають у Цуманській територіальній громаді;

            2.6.4. Співпрацює з відповідним підрозділом поліції та соціальної служби щодо запобігання дитячої бездоглядності та попередження вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

            2.6.5. Організовує в закладах освіти Цуманської територіальної громади здійснення заходів, спрямованих на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей;

            2.6.6. Сприяє в межах своїх повноважень діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств та виконанню програм (проєктів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;

            2.6.7. Здійснює спільно з органами охорони здоров’я загальний контроль за охороною здоров’я дітей та проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя в дитячому та учнівському середовищах, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та учнівської молоді;

            2.6.8. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів;

            2.6.9. Надає допомогу закладам загальної середньої освіти та здійснює контроль в межах своїх повноважень за організацією харчування дітей у закладах освіти;

            2.6.10. Сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;

            2.6.11. Проводить атестацію педагогічних і керівних кадрів закладів освіти відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України;

            2.6.12. Вживає заходи щодо надання закладами освіти належного рівня дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, організації їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення;

            2.6.13. Здійснює організацію і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

            2.6.14. Здійснює моральне та матеріальне стимулювання праці працівників закладів освіти;

            2.6.15. Розглядає питання та вносить Управлінню освіти і науки Волинської облдержадміністрації, обласній та районній раді в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти Цуманської територіальної громади державними нагородами, запровадження інших форм морального і матеріального стимулювання їх праці;

            2.6.16. Порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань;

            2.6.17. Вивчає потребу в фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту в закладах освіти Цуманської територіальної громади, організовує підвищення їх кваліфікації;

            2.6.18. Сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи в освітній, виробничій і соціально-побутовій сферах, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту інвалідів та ветеранів.

 

            2.7.Інша діяльність відділу освіти, молоді та спорту:

            2.7.1. Забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до компетенції відділу освіти, сприяє інтеграції вітчизняної освіти у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;

           

            2.7.2.Готує і подає в установленому порядку відповідну статистичну звітність;

            2.7.3. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань освіти, молоді та спорту, забезпечує проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів;

            2.7.5. Забезпечує доступ до публічної інформації;

            2.7.6. Здійснює інші повноваження, передбачені законом.

 

3. Права відділу освіти, молоді та спорту

3.1. Відділ освіти, молоді та спорту для здійснення повноважень та виконання завдань має право:

3.1.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів селищної ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх підпорядкування, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ освіти, молоді та спорту завдань;

3.1.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів селищної ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю з управліннями, закладами освіти та науковими установами зарубіжних країн;

3.1.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи селищної ради в освітній галузі; вносити до Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації, Управління фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації, інших центральних органів влади пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, фізкультури та спорту, організації освітнього процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення закладів освіти  громади;;
3.1.4. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу освіти, молоді та спорту;

3.1.5. Визначати потребу у закладах освіти, дитячо-юнацьких спортивних школах, заснованих на комунальній формі власності та подавати пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної,  науково-методичної бази, педагогічних кадрів;

3.1.6. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів та установ освіти, брати участь у формуванні бюджету освітньої, фізкультурно-спортивної  галузі громади;

 

3.1.7. Представляти в установленому порядку інтереси відділу освіти, молоді та спорту в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції;

3.1.8. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію  наказів і   розпоряджень   керівників   навчальних   закладів,  якщо  вони суперечать  законодавству  або   видані   з   перевищенням   їхніх повноважень;

3.1.9. Контролювати дотримання освітніми закладами державних вимог щодо  змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

3.1.10. Складати в  установленому  порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв'язки  з  навчальними  закладами,  науковими установами зарубіжних країн,  міжнародними організаціями,  фондами тощо.

 

 

4. Керівництво та структура відділу освіти, молоді та спорту

 

4.1. Відділ освіти, молоді  та спорту очолює  начальник,  який  призначається  на посаду  селищним головою за результатами конкурсу і  звільняється з посади відповідно до чинного законодавства.

Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу освіту професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж  роботи за фахом у державній службі та органах місцевого самоврядування не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах  не менше 5 років.

       Посадові обов’язки начальника відділу освіти, молоді та спорту визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується селищним головою.

4.2. Начальник відділу освіти, молоді та спорту:

4.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених  на  відділ  завдань;

4.2.2. Подає на затвердження селищному голові положення про відділ освіти, молоді та спорту, його структуру, затверджує положення про його структурні підрозділи;

4.2.3. Затверджує посадові інструкції працівників відділу освіти, молоді  та спорту, структурних підрозділів та розподіляє обов’язки між ними;

4.2.4. Планує роботу відділу освіти, молоді та спорту, аналізує стан її виконання, вносить пропозиції щодо формування планів роботи міської ради;

4.2.5. Вживає заходи щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу освіти, молоді та спорту;

4.2.6. Звітує перед селищним головою про виконання покладених на відділ освіти , молоді та спорту завдань та затверджених планів роботи;

4.2.7. Відповідає за виконання покладених на відділ освіти, молоді  та спорту завдань із реалізації державної політики у сфері освіти, молоді, фізкультури та спорту;

4.2.8. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

4.2.9. Представляє відділ освіти, молоді та спорту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами селищної ради, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва селищної ради;

4.2.10. Видає в межах своїх повноважень розпорядження, організовує контроль за їх виконанням; розпорядження начальника відділу освіти, молоді та спорту, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані селищним головою, керівником Управління освіти і науки обласної держадміністрації або оскаржені в судовому порядку;

4.2.11. Подає на затвердження селищному голові проекти кошторису та штатного розпису відділу освіти, молоді та спорту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

4.2.12. Погоджує та подає на затвердження селищному голові штатні розписи закладів освіти та установ.

;

4.2.13. Здійснює добір кадрів;

4.2.14. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб відділу освіти, молоді та спорту;

4.2.15. Подає на затвердження селищному голові заохочення та дисциплінарні  стягнення на керівників закладів загальної середньої освіти і установ освіти громади відповідно до чинного законодавства;

4.2.16. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти, молоді та спорту;

4.2.17. Забезпечує дотримання працівниками відділу освіти, молоді та спорту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження в відділі освіти, молоді та спорту інформації з обмеженим доступом;

4.2.18. Створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

4.2.19. Спрямовує і координує діяльність відділу, закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, Центру культури дозвілля і спорту.

4.2.20.Здійснює контроль за організацією бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

4.2.21. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

4.6. Головні спеціалісти відділу освіти, молоді та спорту є посадовими особами місцевого самоврядування, приймаються на службу шляхом призначення селищним головою за процедурою передбаченою чинним законодавством.

4.7. Посадові обов’язки  спеціалістів  відділу освіти, молоді та спорту визначаються посадовою інструкцією, яка погоджується начальником та затверджується селищним головою.

4.9. Структуру і штатний розпис відділу освіти, молоді та спорту  затверджує Цуманська селищна рада в межах встановленої граничної чисельності і фонду оплати праці.

 

5. Заключні положення

 

5.1. Відділ освіти, молоді та спорту  припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації відділу освіти, молоді та спорту, як неприбуткової організації, забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Всі активи неприбуткової установи чи організації передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу відповідного бюджету.

5.2. Майно відділу освіти, молоді та спорту, яке надано Засновником для здійснення установчої діяльності, знаходиться на балансі відділу освіти, молоді та спорту і належить йому на праві оперативного управління відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.3. Передача майна в оренду, користування, а також списання його з балансу відбувається в порядку, встановленому Засновником відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Зміни  та доповнення до цього Положення вносяться Засновником або уповноваженим органом шляхом викладення положення у новій редакції та реєструється у порядку, встановленому чинним законодавством.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь